Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram pierwszej (czerwcowo-lipcowej) tury rekrutacji

na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2021/2022*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 7 czerwca 2021
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 5 lipca 2021
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 6 lipca 2021
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 9 lipca 2021
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego** 13-16 lipca 2021
Ogłoszenie wyników rekrutacji 19 lipca 2021
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:
I termin 20-22 lipca 2021
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) 23, 26 lipca 2021
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc) 27-28 lipca 2021
IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)*** 29-30 lipca 2021
* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach; informacje na ten temat znajdują się dla każdego kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu oraz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w zakładce „OFERTA”)
** dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego) podane są w zał. nr 4 do uchwały Senatu; są również opublikowane przy każdym kierunku w systemie IRK;
*** kolejne terminy przyjmowania dokumentów na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – wyznaczają komisje rekrutacyjne; po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w jęz angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu. Opublikowane zostały również w systemie IRK (przy każdym kierunku studiów w zakładce „OFERTA”).


Harmonogram drugiej (sierpniowo-wrześniowej) tury rekrutacji  >>>