Kandydaci z polską „starą” maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6

W rekrutacji od kandydatów, którzy posiadają tzw. starą maturę, mogą być brane pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości oraz z zaświadczenia wydanego przez OKE (o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Wyniki na świadectwie dojrzałości w trybie starej matury wyrażone są w skali:

  • matura zdawana do roku 1991: 2 – 5 (ocena zaliczająca to 3),
  • matura zdawana od 1991 roku: 1 – 6 (ocena zaliczająca to 2).

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. nową maturę, zdawaną od 2005 r.) na poziomie rozszerzonym.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku:

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku:

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

W przypadku posiadania przez kandydata zaświadczenia z OKE brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego na poziomie określonym w zasadach rekrutacji dla danego kierunku wobec kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. nową maturą, zdawaną od 2005 r.).

Kandydaci, którzy posiadają wynik z danego przedmiotu odnotowany zarówno na świadectwie dojrzałości, jak i na zaświadczeniu OKE o wynikach egzaminu maturalnego, wskazują, który wynik ma być brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

[Dodatkowe informacje w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 – tutaj].