Laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów 2022/2023

Szczegółowe zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego olimpiad ogólnopolskich, a także laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów oraz konkursów organizowanych przez uczelnię na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2022/2023 określone zostały w UCHWALE NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 (z późn. zm.) [plik pdf].

  • Kandydat może wykorzystywać uprawnienia wynikające z uzyskanego tytułu w roku zdania matury oraz w roku następnym.
  • Kandydat nie musi potwierdzać w Biurze ds. Rekrutacji swoich uprawnień do ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  • Kandydat rejestruje się – tak, jak pozostali kandydaci – w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów [link do strony].

Aby skorzystać ze zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego na dany kierunek kandydat wykonuje na swoim koncie rejestracyjnym następujące czynności:

  1. zaznacza „Zaświadczenie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego” oraz wprowadza zeskanowane zaświadczenie (nie dyplom) o uzyskanym tytule;
  2. podczas zapisywania się na kierunek, na którym przysługuje zwolnienie, zaznacza zaświadczenie o uzyskanym tytule w pozycji „Olimpiada / konkurs”.

Po zapisaniu się na kierunek nie ma możliwości edycji zgłoszenia i późniejszego dodania do niego olimpiady.

Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez  organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule,  które zostało wydane uczestnikowi. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu.

W przypadku niektórych kierunków studiów zwolnienie całkowite z postępowania rekrutacyjnego otrzymuje tylko część laureatów olimpiad lub konkursów, wskazanych w ulgach rekrutacyjnych na tych kierunkach (np. osoby, które zajęły pierwszych dziesięć miejsc według punktacji). Jeżeli organizator danej olimpiady lub konkursu odmówi przekazania listy laureatów, nie będzie możliwe przyznanie zwolnienia całkowitego z postępowania rekrutacyjnego.

  • Po weryfikacji zaświadczenia olimpiady jego stan (tj. zaakceptowane, odrzucone) będzie widoczny wraz z uwagami w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.
  • Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.