Rodzaje dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego

1. Egzamin  maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w ramach  tzw.  nowej  matury – wynik na poziomie co najmniej 60% (w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich)
2. Wydany za granicą dokument uznany za równoważny świadectwu dojrzałości – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski (w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich)
3. Dyplom Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) – w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
4. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalaureate Diploma) – w przypadku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich
5. Dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych za granicą lub w Rzeczypospolitej Polskiej – uznaje się język wykładowy, jeżeli językiem wykładowym był wyłącznie język angielski (w przypadku studiów II stopnia)
6. Certyfikat ukończenia Foundation Year na Uniwersytecie Warszawskim na  poziomie co najmniej B2
7. Certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment (CEFR) – Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ)”:
      a. University of Cambridge ESOL Examinations:

– B2 First (wcześniej pod nazwą: Cambridge First Certificate in English (FCE)) – ocena A lub B,
– C1 Advanced (wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate in Advanced English (CAE)) – ocena A, B lub C,
– C2 Proficiency (wcześniej pod nazwą: Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)) – ocena A, B lub C.

      b. Educational Testing Service (ETS), Princeton, USA:

– Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – co najmniej 75 pkt. w wersji Internet-Based Test (iBT)

      c. British Council, Cambridge English Language Assessment IDP IELTS Australia:

– International English Language Testing System IELTS – co najmniej 5,5 pkt.

      d. Certyfikat wydany przez Radę Koordynacyjną ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego – co najmniej poziom B2

Źródło: UCHWAŁA NR 378 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2019/2020

UWAGA! W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego akceptowanego przez Uniwersytet Warszawski, kandydat może przystąpić do centralnego egzaminu językowego organizowanego przez Szkołę Języków Obcych UW we współpracy z CKC UW.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do ww. egzaminu proszone są o zapoznanie się z klauzulą dotyczącą ochrony danych osobowych tutaj.