Uznanie równoważności zagranicznego wykształcenia

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce

Uznanie zagranicznego świadectwa za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim następuje:

1) z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski

2) w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty.


1) świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwienia dodatkowych formalności w polskich urzędach

Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski.

Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, ani nie wydają poświadczeń w tym zakresie.

Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa:

  • świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

Dotyczy to obecnie świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, ChRL, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

  • Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie
  • Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.
  • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (obecnie: Białoruś, Chiny, Ukraina). Wykaz wszystkich umów na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

UWAGA! Posiadacz świadectwa maturalnego uznanego w Polsce z mocy prawa posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych.


2) Uznanie wykształcenia decyzją kuratora oświaty

W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie.

Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (w Warszawie: KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE – adres: Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa; tel.: +48 (0) 22 551 24 00 wew. 5121; fax: +48 (0) 22 826 64 97; e-mail: kuratorium@kuratorium.waw.pl).

Adresy wszystkich kuratoriów znajdziesz tutaj.

Więcej informacji tutaj.

2. Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce
__________________________________________________________________

Jeżeli twój dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia) w Polsce. Podstawą prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej.

Jeżeli twój dyplom nie daje bezpośredniego dostępu do studiów wyższego stopnia w kraju jego uzyskania, a mimo to chcesz kontynuować kształcenie w Polsce, przed podjęciem studiów musisz poddać swój dyplom procedurze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz.U.2015 poz. 1467).

Nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych dokonuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Lista uprawnionych jednostek.


Dodatkowe informacje

Do świadectwa szkolnego (maturalnego) / dyplomu studiów wyższych należy dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument powinien być wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

W przypadku gdy świadectwo szkolne (maturalne), dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości / dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.

Więcej informacji na temat uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce >>>