Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty

  • Wypełnij dane osobowe i informacje kontaktowe, jak numer dowodu osobistego (paszportu) itp.
  • Wypełnij informacje o wykształceniu, jak rodzaj dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, data wydania, nazwa szkoły itp.

Wypełnienie pól z (*) jest obowiązkowe.

  • Jeżeli posiadasz polską maturę, dyplom matury IB lub EB, wypełnij tabelę z przedmiotami i wynikami maturalnymi
  • W przypadku ubiegania się o studia drugiego stopnia wypełnij pole z oceną na dyplomie, średnią z toku studiów itp.
  • Jeżeli Twoje świadectwo maturalne / dyplom szkoły wyższej uprawniające do podjęcia/kontynuowania studiów zostało wydane za granicą, załącz na koncie rejestracyjnym jego kopię (skan) wraz z wykazem ocen, a także inne wymagane na etapie kwalifikacji dokumenty (np. certyfikat językowy). Do dokumentów należy dołączyć ich tłumaczenie na język angielski lub polski (w przypadku studiów w języku angielskim) lub na język polski (w przypadku studiów w języku polskim).

Ważne informacje dla kandydatów z dyplomem matury IB lub EB

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt z jednostką prowadzącą studia, na które kandydujesz albo z Biurem ds. Rekrutacji UW.