Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024


Harmonogram czerwcowo-lipcowej tury rekrutacji

na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024*

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) 6 czerwca 2023
Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK 7 lipca 2023
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 8 lipca 2023
Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów 12 lipca 2023
Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego** 14, 17-18 lipca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji 20 lipca 2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia:
– I termin 21, 24-25 lipca 2023
– II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie) 26-27 lipca 2023
– III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie)*** 28, 31 lipca 2023

* Rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać również w innych terminach; informacje na ten temat znajdują się dla każdego kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu – link do pliku pdf, a także są dostępne przy każdym kierunku studiów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów – IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.
** Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego) podane są przy każdym kierunku studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu – link do pliku pdf; są również opublikowane w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.
*** Kolejne terminy przyjmowania dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na poszczególnych kierunkach studiów – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – wyznaczają komisje rekrutacyjne. Po wyczerpaniu listy rezerwowej istnieje możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji w terminie sierpniowo-wrześniowym.


Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w jęz angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje ww. harmonogram, a także na studia drugiego stopnia, określone zostały w zał. nr 4 do uchwały Senatu – link do pliku pdf; są również opublikowane przy każdym kierunku studiów w systemie IRK (w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA”] – link do strony.