Zasady przeliczania wyników na zagranicznych świadectwach w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

WAŻNE! Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (załącznik nr 2 do uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021)


Jeśli w ww. załączniku nr 2 do uchwały lub w szczegółowych zasadach określonych dla danego kierunku studiów nie określono inaczej, w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów z maturą zagraniczną na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

a) brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym (tzw. polskiej nowej maturze),

b) w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg wzoru:

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu

Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu

c) w przypadku braku możliwości zdawania przez kandydata przedmiotu maturalnego wymaganego w procesie rekrutacji komisja rekrutacyjna może uwzględnić wynik z innego przedmiotu maturalnego zdawanego przez kandydata, uznanego przez komisję rekrutacyjną za równoważny,

d) sposób przeliczania przez komisję rekrutacyjną wyników oraz ustalania na ich podstawie końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego, decydującego o miejscu kandydata na liście rankingowej dostosowany jest do systemu oceniania i obliczania wyników kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. polską nową maturę).