Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe prowadzone na UW są propozycją dla osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się.


Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 116 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim [link do Monitora UW]

POSTANOWIENIE NR 12 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wysokości opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe (ze zm.) [plik pdf]

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jedne studia podyplomowe wynosi 85 zł.
Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych studiów podyplomowych, na których została naliczona odrębna opłata.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dane studia podyplomowe. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

Na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w zakładce „Płatności” znajduje się termin (data i godzina), do którego najpóźniej należy dokonać przelewu opłaty rekrutacyjnej na wybrane studia podyplomowe oraz termin (data i godzina), do którego opłata rekrutacyjna musi być zaksięgowana na UW. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana w terminie, będzie ona wzięta pod uwagę tylko na wniosek kandydata, o ile została dokonana nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dane studia podyplomowe. Kandydat może złożyć wniosek w tej sprawie do komisji rekrutacyjnej w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników na dany kierunek studiów.

Kandydat dokonuje wpłaty w walucie PLN na indywidualne konto bankowe, wygenerowane dla każdego kandydata przez system IRK.
UWAGA! Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w zakładce „Płatności” po dokonaniu przez niego zapisu (zgłoszenia) na studia podyplomowe.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania. Kandydat ma obowiązek sprawdzić prawidłowość ustawienia priorytetów przypisania opłaty rekrutacyjnej do studiów podyplomowych lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dane studia podyplomowe musi być zaksięgowana.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jedne lub więcej studiów podyplomowych w przypadku:

  • braku rejestracji w systemie IRK na studia podyplomowe;
  • rejestracji na mniej studiów podyplomowych, niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UW;
  • wstrzymania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za rejestrację na studia podyplomowe na swoim osobistym koncie rejestracyjnym w zakładce „Płatności”;
  • gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia lub zaksięgowania opłaty po terminie jej uiszczenia;
  • gdy studia podyplomowe nie zostały uruchomione.

Dokonanie zwrotu opłaty rekrutacyjnej możliwe jest również w przypadku usprawiedliwionej i udokumentowanej nieobecności na egzaminie wstępnym.

Kwota zwrotu opłaty rekrutacyjnej może być pomniejszona o koszty wynikające z przeprowadzenia transakcji.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej zleca kierownik Biura ds. Rekrutacji po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Biura ds. Rekrutacji UW lub poprzez wysłanie wiadomości z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK z tytułem „Zwrot opłaty rekrutacyjnej” (zakładka „Moje konto”, a następnie „Pomoc”). W podaniu, oprócz numeru identyfikacyjnego kandydata wygenerowanego w systemie IRK, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu opłaty.

Oferta studiów oraz zasady i terminy rekrutacji - system Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Kandydatów, którzy są zainteresowani podjęciem kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oraz zasadami i terminami rekrutacji, a także do rejestracji na studia w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [link do strony IRK].