Akty prawne 2021/2022


UCHWAŁA NR 578 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [pobierz]

  • ZAŁĄCZNIK NR 1: Szczegółowe warunki i tryb postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 2: Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 3: Ogólne zasady przeniesienia z innej uczelni na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 4: Harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2021/2022 [pobierz]
  • ZAŁĄCZNIK NR 5: Kwestionariusz dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych [pobierz]

UCHWAŁA NR 42 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia limitów przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022 [pobierz]


UCHWAŁA NR 379 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 [pobierz]


UCHWAŁA NR 17 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz]


ZARZĄDZENIE NR 25 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie szczegółowych unormowań dotyczących postępowania rekrutacyjnego na studia w roku akademickim 2021/2022 (na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie) [pobierz]