Oferta studiów

Zasady i harmonogram rekrutacji

Lista kierunków w rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Wydział „Artes Liberales”

studia I stopnia / stacjonarne:

 • filologia nowogrecka
 • antropozoologia

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • artes liberales
 • kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Wydział Biologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • biologia
 • biotechnologia – studia I stopnia również niestacjonarne (wieczorowe)
 • ochrona środowiska

studia II stopnia / stacjonarne:

 • Environmental Management (zarządzanie środowiskiem), studia w jęz. angielskim

Wydział Chemii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • chemia
 • energetyka i chemia jądrowa

studia I stopnia – inżynierskie / stacjonarne:

 • chemia medyczna
 • chemiczna analiza instrumentalna

studia II stopnia / stacjonarne / w jęz. angielskim:

 • chemia (Chemistry), studia w jęz. angielskim

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • architektura przestrzeni informacyjnych
 • dziennikarstwo i medioznawstwo
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • publikowanie współczesne

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • dziennikarstwo i medioznawstwo:
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Filozofii i Socjologii

Instytut Filozofii

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • filozofia

studia I stopnia / stacjonarne:

 • kognitywistyka
 • filozofia (Philosophy), studia w jęz. angielskim

studia II stopnia / stacjonarne:

 • bioetyka

Instytut Socjologii

studia I stopnia / stacjonarne:

 • socjologia

studia II stopnia / stacjonarne:

 • język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 • socjologia – również studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Fizyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • astronomia
 • fizyka
 • inżynieria nanostruktur
 • zastosowania fizyki w biologii i medycynie

studia I stopnia / stacjonarne:

 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 • fizyka nauczycielska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • geografia (na studiach II stopnia tylko stacjonarne)
 • gospodarka przestrzenna

Wydział Geologii

studia I stopnia / stacjonarne:

 • geologia poszukiwawcza
 • geologia stosowana (studia inżynierskie)

studia II stopnia / stacjonarne:

 • geologia
 • geologia stosowana

Wydział Historyczny

Instytut Archeologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • archeologia – na studiach II stopnia również w formie niestacjonarnej (zaocznej)
 • Archaeology (archeologia) – studia w jęz. angielskim

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • etnologia i antropologia kulturowa

Instytut Historii Sztuki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • historia sztuki

Instytut Historyczny

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • historia – na studiach I stopnia również w formie wieczorowej

studia II stopnia / stacjonarne:

 • historia i kultura Żydów

Instytut Muzykologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • muzykologia

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • lingwistyka stosowana

Instytut Lingwistyki Stosowanej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • lingwistyka stosowana

Instytut Rusycystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia rosyjska

Katedra Białorutenistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia białoruska z językiem angielskim

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Katedra Ukrainistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • ukrainistyka z językiem angielskim

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • bioinformatyka i biologia systemów
 • informatyka
 • matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • ekonomia
 • finanse, inwestycje i rachunkowość
 • informatyka i ekonometria

studia II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • ekonomia

studia I stopnia / stacjonarne:

 • finanse, inwestycje międzynarodowe i rachunkowość (Finance, International Investment and Accounting), studia w języku angielskim

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • ekonomia międzynarodowa (International Economics), studia w języku angielskim
 • finanse ilościowe (Quantitative Finance), studia w języku angielskim
 • data science i analityka danych (Data Science and Business Analytics), studia w języku angielskim

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Instytut Europeistyki

studia I stopnia / stacjonarne:

 • europeistyka – integracja europejska (profil praktyczny)
 • europeistyka – studia europejskie (wspólnie z Centrum Europejskim)
 • polityki europejskie i ekonomia (European Politics and Economics), studia w języku angielskim

Instytut Nauk Politycznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • politologia

studia I i II stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • politologia (Political Science)

studia II stopnia / stacjonarne:

 • studia euroazjatyckie

Instytut Polityki Społecznej

studia I stopnia / stacjonarne:

 • polityka społeczna
 • organizowanie rynku pracy

studia II stopnia / stacjonarne:

 • polityka społeczna

Instytut Stosunków Międzynarodowych

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • stosunki międzynarodowe

studia I i II stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • stosunki międzynarodowe (International Relations)

Wydział Neofilologii

studia I stopnia / stacjonarne:

 • studia filologiczno-kulturoznawcze

Instytut Anglistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia angielska (studia II stopnia jako studia w jęz. angielskim; również zaoczne)

Instytut Germanistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • germanistyka (studia II stopnia również zaoczne)

Instytut Romanistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe I stopnia i zaoczne II stopnia):

 • filologia romańska

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

studia I stopnia / stacjonarne:

 • iberystyka hiszpańska (również studia niestacjonarne – wieczorowe)
 • iberystyka portugalska

studia II stopnia / stacjonarne:

 • filologia iberyjska

Katedra Hungarystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia węgierska

Katedra Italianistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia włoska (studia I stopnia również niestacjonarne – wieczorowe)

Wydział Orientalistyczny

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • orientalistyka: afrykanistyka; arabistyka; indologia; iranistyka; japonistyka (na studiach I stopnia również niestacjonarne wieczorowe); kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia, hetytologia (na studiach I stopnia); mongolistyka i tybetologia; sinologia (na studiach I stopnia również niestacjonarne wieczorowe); turkologia
 • studia wschodnie

studia I stopnia / niestacjonarne (wieczorowe):

 • orientalistyka – koreanistyka

studia II stopnia / stacjonarne:

 • orientalistyka – hebraistyka

Wydział Pedagogiczny

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • pedagogika
 • pedagogika nauczycielska

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • Teaching English to Young Learners (język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym)

Wydział Polonistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia polska (również studia niestacjonarne – zaoczne)
 • logopedia ogólna i kliniczna

Instytut Filologii Klasycznej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Instytut Kultury Polskiej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • slawistyka

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia bałtycka

Wydział Prawa i Administracji

studia jednolite magisterskie / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • prawo

studia I i II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • administracja

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • Humanitarian Action (pomoc humanitarna)

studia II stopnia / niestacjonarne (wieczorowe):

 • prawo finansowe i skarbowość

Wydział Psychologii

studia jednolite magisterskie / stacjonarne:

 • psychologia (również studia niestacjonarne – wieczorowe):
 • psychologia (Psychology) – studia w jęz. angielskim

studia I stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • stosowana psychologia zwierząt

studia II stopnia / stacjonarne:

 • kognitywistyka

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

studia I stopnia / stacjonarne:

 • praca socjalna
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja (również niestacjonarne – zaoczne)

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • kryminologia

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • socjologia stosowana i antropologia społeczna

Wydział Zarządzania

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • finanse, rachunkowość i ubezpieczenia (na studiach I stopnia także niestacjonarne wieczorowe)
 • zarządzanie (na studiach I stopnia także niestacjonarne wieczorowe)

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • International Business Program (zarządzanie międzynarodowe)

Centrum Europejskie

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • europeistyka – studia europejskie (wspólnie z Instytutem Europeistyki)

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

studia I stopnia / stacjonarne:

 • nauczanie języków obcych

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

Centrum Nauk Sądowych

studia II stopnia / stacjonarne:

 • kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa
 • kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
 • kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

studia I stopnia / stacjonarne:

 • samorząd terytorialny i polityka regionalna

studia II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • samorząd terytorialny i polityka regionalna

Instytut Ameryk i Europy

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

studia II stopnia / stacjonarne:

 • studia regionalne i lokalne

Ośrodek Studiów Amerykańskich

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia amerykanistyczne (American Studies) – w jęz. angielskim

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

studia II stopnia / stacjonarne:

 • inżynieria obliczeniowa

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i II stopnia / stacjonarne:

 • indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Kolegium MISMaP)

studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i II stopnia / stacjonarne:

 • indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • międzywydziałowe studia ochrony środowiska