Oferta studiów

Zasady i harmonogram rekrutacji

Lista kierunków w rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Wydział „Artes Liberales”

studia I stopnia / stacjonarne:

 • filologia nowogrecka
 • antropozoologia

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • artes liberales
 • kulturoznawstwo – cywilizacja śródziemnomorska

Wydział Biologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • biologia
 • biotechnologia – studia I stopnia również niestacjonarne (wieczorowe)
 • ochrona środowiska

studia II stopnia / stacjonarne:

 • Environmental Management (zarządzanie środowiskiem)

Wydział Chemii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • chemia
 • energetyka i chemia jądrowa

studia I stopnia – inżynierskie / stacjonarne:

 • chemia medyczna
 • zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe

studia II stopnia / stacjonarne / w jęz. angielskim:

 • Chemistry (chemia)

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • architektura przestrzeni informacyjnych
 • dziennikarstwo i medioznawstwo (na studiach stacjonarnych – specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza)
 • logistyka i administrowanie w mediach, specjalności: logistyka i marketing w mediach; zarządzanie i technologie mediów
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • publikowanie współczesne

studia I stopnia / stacjonarne:

 • Journalism and Information Studies (dziennikarstwo i informacja) – studia w jęz. angielskim

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • dziennikarstwo i medioznawstwo:
  • na studiach stacjonarnych – specjalności: dziennikarstwo; public relations i marketing medialny; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza; Dokumentalistyka. Reportaż. Film TV
  • na studiach zaocznych – specjalności: dziennikarstwo; fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • logistyka i administrowanie w mediach
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Wydział Filozofii i Socjologii

Instytut Filozofii

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • filozofia

studia I stopnia / stacjonarne:

 • kognitywistyka
 • filozofia (Philosophy), spec. Warsaw International Studies in Philosophy (warszawskie międzynarodowe studia filozoficzne), studia w jęz. angielskim

studia II stopnia / stacjonarne:

 • bioetyka

Instytut Socjologii

studia I stopnia / stacjonarne:

 • socjologia

studia II stopnia / stacjonarne:

 • język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem
 • socjologia – również studia niestacjonarne (zaoczne)

Wydział Fizyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • astronomia (w tym również na studiach I stopnia: studia indywidualne)
 • fizyka
  • na studiach I stopnia – również studia indywidualne oraz specjalność nauczycielska
  • na studiach II stopnia – specjalności: biofizyka; fizyka biomedyczna; fizyka jądrowa i cząstek elementarnych; fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych; fizyka teoretyczna; fotonika; geofizyka; metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka); matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych; metody jądrowe fizyki ciała stałego; nauczanie i popularyzacja fizyki; optyka; metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej
 • inżynieria nanostruktur
 • zastosowania fizyki w biologii i medycynie, specjalności: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka, projektowanie molekularne i bioinformatyka

studia I stopnia / stacjonarne:

 • europejskie studia optyki okularowej i optometrii
 • geofizyka w geologii

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • geografia
 • gospodarka przestrzenna

Wydział Geologii

studia I stopnia / stacjonarne:

 • geologia poszukiwawcza
 • geologia stosowana (studia inżynierskie)

studia II stopnia / stacjonarne:

 • geologia, specjalności: geologia klimatyczna; geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż; stratygrafia i sedymentologia
 • geologia stosowana, specjalności: hydrogeologia; geologia inżynierska; tektonika i kartografia geologiczna; geologia środowiskowa; gospodarka surowcami mineralnymi

Wydział Historyczny

Instytut Archeologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • archeologia – na studiach II stopnia również w formie niestacjonarnej (zaocznej)
 • Archaeology (archeologia) – studia w jęz. angielskim

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • etnologia i antropologia kulturowa

Instytut Historii Sztuki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • historia sztuki

Instytut Historyczny

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • historia – na studiach I stopnia również w formie wieczorowej

studia II stopnia / stacjonarne:

 • historia i kultura Żydów

Instytut Muzykologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • muzykologia

Wydział Lingwistyki Stosowanej

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • lingwistyka stosowana:
  • na studiach I stopnia – specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych
  • na studiach II stopnia – specjalności: tłumaczenia specjalistyczne (również niestacjonarne – zaoczne); tłumaczenia specjalistyczne

Instytut Lingwistyki Stosowanej

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • lingwistyka stosowana, specjalności: tłumaczeniowa; nauczycielsko-tłumaczeniowa

Instytut Rusycystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. filologia rosyjska

Katedra Białorutenistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim

Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej

Katedra Ukrainistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia nad słowiańszczyzną wschodnią, spec. ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • bioinformatyka i biologia systemów
 • informatyka
 • matematyka, w tym na studiach I stopnia również spec. międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne

Wydział Nauk Ekonomicznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • ekonomia, w tym:
  • na studiach stacjonarnych I stopnia – specjalności: międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne; międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
  • na studiach II stopnia – specjalności: ekonomia międzynarodowa, ekonomia przedsiębiorstwa
  • studia II stopnia w jęz. angielskim: Economics, spec. International Economics
 • finanse, inwestycje i rachunkowość, w tym:
  • na studiach stacjonarnych – spec. finanse publiczne i podatki
  • studia w jęz. angielskim: Finance, Investments and Accounting (specjalności: na studiach I stopnia – Finance and International Investment; na studiach II stopnia – Quantitative Finance)
 • informatyka i ekonometria, w tym:

  • studia II stopnia w jęz. angielskim: Informatics and Econometrics, spec. Data Science

studia II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • ekonomia, specjalność: ekonomia przedsiębiorczości

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Instytut Europeistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • europeistyka – integracja europejska

studia I stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • europeistyka – integracja europejska (European Studies – European Integration), spec. European Politics and Economics

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

 • European Administration (administracja europejska) – studia w jęz. angielskim

Instytut Nauk Politycznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym na studiach II stopnia specjalności: bezpieczeństwo energetyczne, zarządzanie kryzysowe
 • politologia, w tym na studiach II stopnia specjalności: administracja publiczna; marketing polityczny; analiza i doradztwo polityczne; infobrokering polityczny

studia I i II stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security)
 • politologia (Political Science)

studia II stopnia / stacjonarne:

 • studia euroazjatyckie

Instytut Polityki Społecznej

studia I stopnia / stacjonarne:

 • polityka społeczna
 • organizowanie rynku pracy

studia II stopnia / stacjonarne:

 • polityka społeczna

Instytut Stosunków Międzynarodowych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • stosunki międzynarodowe

studia I i II stopnia / stacjonarne w języku angielskim:

 • International Relations (stosunki międzynarodowe – perspektywa europejska)

Wydział Neofilologii

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia filologiczno-kulturoznawcze

Instytut Anglistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • filologia angielska (studia II stopnia jako studia w jęz. angielskim; również zaoczne)

Instytut Germanistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • germanistyka (studia II stopnia również zaoczne)

Instytut Romanistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe I stopnia i zaoczne II stopnia):

 • filologia romańska

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

studia I stopnia / stacjonarne:

 • iberystyka, specjalności: hiszpańska (również studia niestacjonarne – wieczorowe); portugalska

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • filologia iberyjska, specjalności: hiszpańska, portugalska

Katedra Hungarystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia ugrofińska, specjalności: język fiński, język węgierski

Katedra Italianistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia włoska (studia I stopnia również niestacjonarne – wieczorowe)

Wydział Orientalistyczny

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • orientalistyka, specjalności: afrykanistyka; arabistyka (studia I stopnia również niestacjonarne wieczorowe); egiptologia; indologia; iranistyka; japonistyka (również niestacjonarne wieczorowe); koreanistyka (studia I stopnia również niestacjonarne wieczorowe); kultura Wschodu Starożytnego – asyriologia, hetytologia; mongolistyka i tybetologia; sinologia (również niestacjonarne wieczorowe); turkologia
 • studia wschodnie

studia I stopnia / stacjonarne:

 • orientalistyka, spec. hebraistyka

Wydział Pedagogiczny

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • pedagogika, specjalności: andragogika – organizacja edukacji dorosłych; animacja kultury i edukacja nieformalna; pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie; Pedagogika rewalidacyjna. Studia z zakresu pedagogiki specjalnej
 • pedagogika małego dziecka, specjalności:  edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego – studia stacjonarne)

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • pedagogika, specjalności: andragogika – edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie szkoleń; andragogika – doradztwo zawodowe i edukacyjne dorosłych; animator kultury i doradca edukacyjno-zawodowy w społeczeństwie wielokulturowym; edukacja artystyczna i medialna; studia nad dzieckiem i rodziną; integracja i inkluzja społeczno-edukacyjna; transdyscyplinarne studia nad kulturą i edukacją; polityka oświatowa – menedżer oświaty;
 • pedagogika nauczycielska, specjalności: pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna; pedagogika przedszkolna i pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną; spec. tylko na studiach zaocznych: wczesne nauczanie języka angielskiego

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • Teaching English to Young Learners (język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym), specjalności: English for Young Learners and CLIL; English for Young Learners, CLIL and Early Education

Wydział Polonistyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia polska, spec. język-literatura-kultura (również studia niestacjonarne – zaoczne)
 • logopedia ogólna i kliniczna (na studiach I stopnia specjalności: logopedia ogólna; logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna)

Instytut Filologii Klasycznej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, spec. filologia klasyczna

Instytut Kultury Polskiej

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

studia I stopnia / stacjonarne:

 • slawistyka, specjalności: bohemistyka; kroatystyka; słowenistyka

studia II stopnia / stacjonarne:

 • slawistyka, specjalności: bohemistyka; serbistyka; słowenistyka

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • filologia bałtycka, spec. lituanistyka i lettonistyka

Wydział Prawa i Administracji

studia jednolite magisterskie / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • prawo

studia I i II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • administracja

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • Humanitarian Action (pomoc humanitarna)

studia II stopnia / niestacjonarne (wieczorowe):

 • prawo finansowe i skarbowość

Wydział Psychologii

studia jednolite magisterskie / stacjonarne:

 • psychologia (również studia niestacjonarne – wieczorowe):
 • psychologia (Psychology) – studia w jęz. angielskim

studia I stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • stosowana psychologia zwierząt

studia II stopnia / stacjonarne:

 • kognitywistyka

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • praca socjalna
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja (również niestacjonarne – wieczorowe)

studia II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 • kryminologia

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • socjologia stosowana i antropologia społeczna

Wydział Zarządzania

studia I i II stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne):

 • finanse, rachunkowość i ubezpieczenia
 • zarządzanie, w tym na studiach I stopnia stacjonarnych również specjalność: międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie

studia II stopnia / stacjonarne w jęz. angielskim:

 • International Business Program (zarządzanie międzynarodowe)

Centrum Europejskie

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • europeistyka – studia europejskie

Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne):

 • nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka angielskiego; spec. dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie języka francuskiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

studia I stopnia / stacjonarne:

 • nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka francuskiego;  spec. dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka niemieckiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

studia I stopnia / stacjonarne:

 • nauczanie języków obcych, spec. główna: nauczanie języka niemieckiego; spec. dodatkowa (do wyboru): nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka francuskiego lub nauczanie przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”

Centrum Nauk Sądowych

studia II stopnia / stacjonarne:

 • kryminalistyka i nauki sądowe

Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

studia I stopnia / stacjonarne i niestacjonarne (wieczorowe):

 • samorząd terytorialny i polityka regionalna

studia II stopnia / niestacjonarne (zaoczne):

 • samorząd terytorialny i polityka regionalna

Instytut Ameryk i Europy

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych

studia II stopnia / stacjonarne:

 • gospodarka przestrzenna, spec. studia miejskie i regionalne

Ośrodek Studiów Amerykańskich

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • studia amerykanistyczne (American Studies) – w jęz. angielskim (studia I stopnia również niestacjonarne – wieczorowe)

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

studia II stopnia / stacjonarne:

 • inżynieria obliczeniowa

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i II stopnia / stacjonarne:

 • indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (Kolegium MISMaP)

studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie i II stopnia / stacjonarne:

 • indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych, poziomy kształcenia:

  • jednolite magisterskie na kierunku psychologia

  • studia I stopnia na kierunkach: astronomia, biologia, biotechnologia, chemia, filozofia, fizyka, w tym fizyka w trybie indywidualnym, geografia, geologia poszukiwawcza, geologia stosowana, gospodarka przestrzenna, informatyka, kognitywistyka, matematyka, ochrona środowiska, socjologia, filozofia (Philosophy), specjalność: Warsaw International Studies in Philosophy

  • studia II stopnia na kierunkach: astronomia, bioetyka, biologia, biotechnologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, geologia, geologia stosowana (rekrutacja w semestrze letnim), gospodarka przestrzenna, informatyka, kognitywistyka, matematyka, ochrona środowiska, socjologia

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

studia I i II stopnia / stacjonarne:

 • międzywydziałowe studia ochrony środowiska