Opłata rekrutacyjna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, wysokość opłaty rekrutacyjnej w rekrutacji na semestr letni w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 zł za jeden kierunek/specjalność studiów, na który/ą prowadzona jest odrębna rekrutacja.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności. Jedna opłata obejmuje wszystkie formy studiów wybrane w ramach realizowanego w danej jednostce kierunku/specjalności, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja.

Wniesiona opłata musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków/ specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien nie później niż w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku/specjalności bądź wnieść brakującą opłatę.

Forma wpłaty na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK, gdzie jedenaście ostatnich cyfr to numer PESEL kandydata.

Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

Po wpływie opłaty na konto UW, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia.


Opłaty dokonywane za granicą

Wysokość opłaty w EUR i USD:

Na podstawie średnioważonych kursów EUR i USD z listopada 2018 r., publikowanych przez NBP*, wysokość opłaty rekrutacyjnej w tych walutach wynosi w grudniu 2018 r.:

  • 20 EUR (plus ew. opłata manipulacyjna)
  • 22 USD (plus ew. opłata manipulacyjna)

Sposób wpłaty:

  • W przypadku opłat dokonywanych za granicą istnieje możliwość wpłaty w walucie EUR za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay (forma zalecana tylko dla kandydatów z zagranicy).

  • Można również dokonać tradycyjnego przelewu z banku na poniższe konta dewizowe UW.

——

Konta dewizowe UW:

Odbiorca:

Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Polska

dla wpłat realizowanych w EUR:

bank: Bank Millenium S.A.
adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Numer IBAN: PL 03 1160 2202 0000 0003 2754 8313
SWIFT: BIGBPLPW

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz numer PESEL wygenerowany na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata

dla wpłat realizowanych w USD:

bank: Bank Millenium S.A.
adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Numer IBAN: PL 94 1160 2202 0000 0003 2754 6966
SWIFT: BIGBPLPW

w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz numer PESEL wygenerowany na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata

Po dokonaniu wpłaty na jedno z podanych powyżej kont dewizowych, prosimy o:

  • zamieszczenie (wczytanie) potwierdzenia tej operacji na swoim indywidualnym koncie kandydata w IRK, w danych osobowych, w zakładce „dokumenty” (pod nazwą „application fee” lub „opłata rekrutacyjna”) oraz kontakt z Biurem ds. Rekrutacji (admission@uw.edu.pl)

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje zwrot opłaty za jeden lub więcej kierunków/specjalności w przypadku:

  1. nieważnej rejestracji (w tym braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienia opłaty po terminie);
  2. rejestracji na mniej kierunków/specjalności niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UW;
  3. kierunek/specjalność nie został/a uruchomiony/a z powodu zbyt małej liczby kandydatów.
  4. dokonanie zwrotu opłaty możliwe jest również w przypadku umotywowanej (na piśmie) nieobecności na egzaminie wstępnym.

Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na UW, w którym brał udział kandydat, na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Biura ds. Rekrutacji UW. W podaniu, oprócz nr PESEL, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu.