Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia
prowadzone od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024

Terminy rekrutacji na nw. studia prowadzone od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024 znajdują się w zakładkach „OFERTA” i „REKRUTACJA” w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – link do rekrutacji od semestru letniego 2023/2024 w systemie IRK.

  • Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia
  • Chemia medyczna, stacjonarne, drugiego stopnia
  • Chemia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia
  • Geologia stosowana, stacjonarne, drugiego stopnia
  • Indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidulanych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, stacjonarne, drugiego stopnia
  • Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia
  • Nanoinżynieria, stacjonarne, drugiego stopnia

Terminy rekrutacji na ww. studia określone zostały w załączniku nr 4 do uchwały Senatu UW [link do pliku pdf].


Harmonogram drugiej (sierpniowo-wrześniowej) tury rekrutacji

na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie, na których limit miejsc nie został wypełniony w pierwszym naborze (ewentualnie również na studia niestacjonarne oraz studia II stopnia)*

Rozpoczęcie rejestracji na studia w systemie IRK 17 sierpnia 2023
Ostatni dzień rejestracji na studia w systemie IRK 11 września 2023
Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych 12 września 2023
Ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów 15 września 2023
(Dodatkowe) egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne (w tym sprawdzające znajomość języka polskiego) 19-20 września 2023*
Ogłoszenie wyników rekrutacji 22 września 2023
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych na studia 25-26 września 2023

kolejny termin w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:

27-28 września 2023

* Dokładne daty egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych (w tym sprawdzających znajomość języka polskiego), a także pozostałe terminy rekrutacji (w tym na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz studia drugiego stopnia, na których nie obowiązuje ww. harmonogram) podane są w zał. nr 4 do uchwały Senatu [link do pliku pdf].

Terminy dla poszczególnych kierunków studiów zostały również opublikowane w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (w zakładkach „OFERTA” oraz „Rekrutacja”) – link do strony.


Harmonogram pierwszej (czerwcowo-lipcowej) tury rekrutacji  link do strony