Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek, poziom i formę studiów wynosi 85 zł. Jeżeli kandydata obowiązuje egzamin pisemny, egzamin ustny lub rozmowa kwalifikacyjna, opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł. W przypadku kandydatów, którzy przystępują do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanych przez komisje rekrutacyjne i mających na celu wyłącznie sprawdzenie znajomości języka polskiego albo języka angielskiego, opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona odrębna opłata.

Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

Na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, w zakładce „Płatności” znajduje się termin (data i godzina), do którego najpóźniej należy dokonać przelewu opłaty rekrutacyjnej na wybrany kierunek studiów oraz termin (data i godzina), do którego opłata rekrutacyjna za ten kierunek studiów musi być zaksięgowana na UW. Jeżeli opłata rekrutacyjna nie zostanie zaksięgowana w terminie, będzie ona wzięta pod uwagę tylko na wniosek kandydata, o ile została dokonana nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów. Kandydat może złożyć wniosek w tej sprawie do komisji rekrutacyjnej w terminie trzech dni od daty ogłoszenia wyników na dany kierunek studiów.

Kandydat dokonuje wpłaty w walucie PLN lub walutach obcych na indywidualne konto bankowe, wygenerowane dla każdego kandydata przez system IRK.
UWAGA!  Informacje o sposobie płatności oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej pojawią się na osobistym  koncie rejestracyjnym kandydata w zakładce „Płatności” po dokonaniu przez niego zapisu (zgłoszenia) na kierunek/kierunki studiów.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej dokonywanej tradycyjnym przelewem na konta dewizowe UW w walutach EUR lub USD stanowi równowartość odpowiednio 85 zł albo 100 zł, zgodnie ze średnioważonymi kursami tych walut w złotych Narodowego Banku Polskiego, publikowanymi na stronie internetowej http://www.nbp.pl, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kandydat dokonał opłaty rekrutacyjnej.

Po wpływie opłaty rekrutacyjnej na konto bankowe UW, na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej dokonania. Kandydat ma obowiązek sprawdzić prawidłowość ustawienia priorytetów przypisania opłaty rekrutacyjnej do kierunku studiów lub ustawić je samodzielnie w terminie, do którego opłata na dany kierunek studiów musi być zaksięgowana.

Kandydaci na studia w drodze przeniesienia z innej uczelni nie uiszczają opłaty rekrutacyjnej.


Szczegóły rachunku bankowego widocznego w IRK:

Numer rachunku IBAN: numer widoczny na osobistym koncie rekrutacyjnym kandydata w systemie IRK, w zakładce płatności, dodatkowo poprzedzony literami PL
Waluta: PLN
Odbiorca: Uniwersytet Warszawski
Adres odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Kraj banku odbiorcy: Polska

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków studiów w przypadku:

  • braku rejestracji w systemie IRK na kierunek studiów;
  • rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UW;
  • wstrzymania przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za rejestrację na kierunek lub kierunki studiów na swoim osobistym koncie rejestracyjnym w zakładce „Płatności”;
  • gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminach wskazanych na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK;
  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

Dokonanie zwrotu opłaty rekrutacyjnej możliwe jest również w przypadku usprawiedliwionej i udokumentowanej nieobecności na egzaminie wstępnym.

Kwota zwrotu opłaty rekrutacyjnej może być pomniejszona o koszty wynikające z przeprowadzenia transakcji.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej zleca kierownik Biura ds. Rekrutacji po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie pisemnego, podpisanego przez kandydata podania, przesłanego pocztą tradycyjną na adres Biura ds. Rekrutacji UW lub poprzez wysłanie wiadomości z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK z tytułem „Zwrot opłaty rekrutacyjnej” (zakładka „Moje konto”, a następnie „Pomoc”). W podaniu, oprócz numeru identyfikacyjnego kandydata wygenerowanego w systemie IRK, musi zostać podany nr konta do przelewu zwrotu opłaty.


Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej

W szczególnie uzasadnionym przypadku kandydat na co najmniej siedem dni przed zakończeniem rejestracji na dany kierunek studiów może złożyć na Uniwersytecie (w Biurze ds. Rekrutacji) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Biura ds. Rekrutacji wniosek do Rektora o zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.

Rozstrzygnięcia w sprawie zwolnienia kandydata z opłaty rekrutacyjnej dokonuje Rektor do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów, po zapoznaniu się z załączonymi do wniosku dokumentami potwierdzającymi przesłanki, na podstawie których kandydat ubiega się o zwolnienie z opłaty.

Link do strony z danymi kontaktowymi Biura ds. Rekrutacji