Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Ważne informacje dla kandydatów z dyplomem matury IB lub EB

Ważne dodatkowe informacje dla kandydatów z Maturą Międzynarodową (International Baccalaureate – IB) oraz Maturą Europejską (European Baccalaureate – EB)


Kandydaci z dyplomami IB lub EB, wypełniając dane dotyczące wykształcenia podczas rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK):

  • zaznaczają w formularzu w zakładce „Wykształcenie” wszystkie przedmioty i wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w części pisemnej (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę) oraz
  • załączają skany swoich dyplomów/zaświadczeń zawierających wyniki maturalne na kontach rejestracyjnych (w tym do zestawu pytań przy zgłoszeniu rekrutacyjnym).

Dodatkowo, osoby legitymujące się dyplomem IB, które posiadają zaświadczenia o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej (w ramach tzw. polskiej matury), wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE):

  • wybierają w zakładce „Wykształcenie” dwa dokumenty: Maturę Międzynarodową (IB) oraz Zaświadczenie OKE dla osób posiadających starą maturę/Maturę Międzynarodową (IB), a następnie
  • zaznaczają w formularzu przedmioty i wyniki egzaminów zdawanych w części pisemnej zarówno w ramach IB jak i zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego OKE. Kandydat, który posiada wynik z danego przedmiotu odnotowany zarówno na dyplomie IB, jak i na zaświadczeniu OKE, podaje oba wyniki.

UWAGA!  Jeżeli kandydat nie zna jeszcze swoich wyników maturalnych (nie posiada dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów) na etapie rejestracji na studia, zaznacza w formularzu (w zakładce „Wykształcenie”) tylko przedmioty i poziomy egzaminów, a po uzyskaniu wyników maturalnych uzupełnia je w ww. formularzu oraz załącza skan swojego dyplomu/zaświadczenia zawierającego wyniki maturalne na koncie rejestracyjnym (w tym do zestawu pytań przy zgłoszeniu rekrutacyjnym).
Kandydat może uzupełnić wyniki i dodać skan dokumentu na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy rejestracji, jak na studia stacjonarne) – do dnia 12 lipca 2024 (w turze wrześniowej – do 17 września 2024).


Odpowiedniki poziomów egzaminów maturalnych w ramach IB i EB:

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB):

egzamin
na poziomie
kandydat wskazuje w systemie IRK
jako poziom:
języki (ojczysty i obce) Ab initio lub B SL SL
A (SL lub HL) oraz literature and performance* HL
B HL HL
Mathematical Studies SL SL
pozostałe przedmioty SL SL
HL HL

————————————–

* Języki obce na poziomie A – HL lub SL (z wyjątkiem języka polskiego) lub literature and performance będą przeliczane na poziom dwujęzyczny – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym.

————————————–

UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA POLSKIEGO:

W przypadku języka polskiego na dyplomie IB:

  • poziom A (HL lub SL) oraz B HL uznaje się za poziom HL (rozszerzony); kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK przedmiot „język polski” oraz wpisuje wynik w pole z poziomem HL;
  • poziomy Ab initio oraz B SL uznaje się za poziom SL (podstawowy); kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK przedmiot „język polski” oraz wpisuje wynik w pole z poziomem SL.

Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Międzynarodowej języka polskiego bierze się pod uwagę język obcy na poziomie A lub literature and performance. Kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK opcję „w przypadku braku języka polskiego, język A/literature and performance” oraz dodatkowo zaznacza język obcy, który zdał na poziomie A/literature and performance (np. wybiera „IB język angielski (A/literature and performance)”);

WAŻNE!
Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego (na studiach w języku polskim) – link do strony


Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

egzamin
na poziomie
kandydat wskazuje w systemie IRK
jako poziom:
języki
(ojczysty i obce)
L1, L4 lub L5 poziom podstawowy
L1+3, L2 lub L3 poziom rozszerzony
poziom L2+3*
pozostałe przedmioty 2(x45) lub 3(x45) poziom podstawowy
4(x45) lub 5(x45)
5+3 (dodatkowo w przypadku matematyki)
poziom rozszerzony

————————————–

* Języki obce na poziomie L2+3 będą przeliczane na poziom dwujęzyczny (zasada ta nie ma zastosowania dla języka polskiego) – patrz poniżej: Uwzględnienie wyników na poziomie dwujęzycznym.

————————————–

UWAGA DOTYCZĄCA JĘZYKA POLSKIEGO:

Jeżeli w zasadach rekrutacji dla danego kierunku zostało tak przewidziane, w przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania na Maturze Europejskiej języka polskiego bierze się pod uwagę język obcy na poziomie L1 lub L1+3. Kandydat wybiera na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK opcję „w przypadku braku języka polskiego, język L1” oraz dodatkowo zaznacza język obcy, który zdał na poziomie L1 lub L1+3 (np. wybiera „EB język angielski”).

WAŻNE!
Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego (na studiach w języku polskim) – link do strony


UWZGLĘDNIENIE WYNIKÓW NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM:

Wynik z języka obcego (z wyjątkiem języka polskiego) na poziomie L2+3 na dyplomie EB oraz na poziomie A lub literature and performance na dyplomie IB uwzględniane są w rekrutacji jako wyniki na poziomie dwujęzycznym oraz przeliczane na wyniki na poziomie rozszerzonym według następującego wzoru:

R = D x 4/3

gdzie:

  • D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
  • R oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.