Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie (lub terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną) następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginażem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie,
 • dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodnościz oryginażem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • podanie o przyjęcie na studia wraz z oświadczeniami wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów,
 • kopia dowodu osobistego lub – w przypadku cudzoziemców – innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu), celem poświadczenia jej zgodnościz oryginażem,
 • aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (akceptowane są zdjęcia zarówno wg starego, jak i nowego wzoru),
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii (UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS!),
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką; w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonał przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski,

dodatkowo:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej, w przypadku jeśli konieczne jest potwierdzenie jej dokonania,
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim,
 • zaświadczenie lekarskie – w przypadku gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia (wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy). [Szczegóły  na stronach Jednostek wymagających takich zaświadczeń].
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego, [więcej]
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o studia prowadzone w tym języku, [lista honorowanych dokumentów (certyfikatów)]
 • inne dokumenty wymagane na studia, zgodne z określonymi na te studia szczegółowymi warunkami naboru,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

 • poświadczenie świadectwa maturalnego / dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), [więcej]
 • dokument stwierdzający, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów w kraju jego wydania, wydany lub potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną, w której odbywała się nauka albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,
 • tłumaczenia przysięgże na język polski (możliwe jest tłumaczenie na język angielski w przypadku studiów prowadzonych po angielsku) świadectwa lub dyplomu, legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) oraz ww. dokumentu stwierdzającego, że dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuowania studiów, sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,
 • zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa / dyplomu, jeśli dotyczy kandydata, [więcej]

w przypadku cudzoziemców dodatkowo:

 • w przypadku pobytu w Polsce: potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały / osiedlenie się (karty stażego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony, [więcej]
 • ewentualnie – kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski) – w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach niż Polacy,
 • na studia prowadzone w języku polskim – jeśli wymagane – kopia dokumentu (wraz z oryginażem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.