Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie (lub terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną) następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie;
 • dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (wraz z suplementem), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • kopię dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu), celem potwierdzenia kopii dokumentu z oryginałem;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii w formacie elektronicznym (UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS);
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS  (w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski);

dodatkowo:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów – w przypadku gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia lub w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach niż obywatele polscy (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski); wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy),
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku [lista honorowanych dokumentów (certyfikatów)],
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: kopia wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu) albo zezwolenia na pobyt stały (karty stałego pobytu); ewentualnie kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności kopia Karty Polaka, Karty Uchodźcy [więcej],
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
 • inne dokumenty wymagane na studia, zgodne z określonymi na te studia szczegółowymi warunkami naboru.

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami wymagane są:

 • poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939)) [więcej],
 • tłumaczenia przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym); w przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo – legalizacja tłumaczenia dokonana w polskiej placówce dyplomatycznej, tłumaczenie powinno być sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych [więcej],
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji [więcej],

dodatkowo mogą być wymagane:

 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata),
 • na studia prowadzone w języku polskim – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.