Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Internetowa rejestracja na studia w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) obejmuje następujące kroki:

 1. Wybór odpowiedniej zakładki rekrutacyjnej
 2. Założenie przez kandydata osobistego konta rejestracyjnego
 3. Wypełnienie danych i załączenie przez kandydata wymaganych dokumentów
 4. Zapisanie się przez kandydata na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów, w tym zapoznanie się z kryteriami kwalifikacji
 5. Dokonanie przez kandydata opłaty rekrutacyjnej za kierunek/kierunki studiów, na który/e dokonał zapisu

W celu zapisania się na studia należy uzupełnić wszystkie wymagane dane w Formularzach osobowych (w zakładce „Wykształcenie”), tj.:  

 1. uzupełnić dane dotyczące wykształcenia (świadectwa lub dyplomu) oraz nacisnąć „zapisz i dodaj dokument”,
 2. uzupełnić dodatkowe dane o wykształceniu oraz nacisnąć „zapisz”, a następnie nacisnąć „zapisz i edytuj wyniki egzaminów”,
 3. zaznaczyć przedmioty i poziomy egzaminów (maturalnych lub ze studiów wyższych), a także wyniki tych egzaminów, jeśli kandydat posiada już świadectwo dojrzałości lub dyplom oraz nacisnąć „zapisz i wróć”:
  • kandydaci z polską nową maturą (2005-2020) zaznaczają w formularzu tylko pisemne egzaminy maturalne (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę),
  • wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną również pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej).
  • kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości zaznaczenia w formularzu swoich wyników (załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów).
   film instruktażowy 

Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek studiów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości / dyplomu szkoły wyższej. Jeżeli kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych / wyników ukończonych studiów (ocen na dyplomie / średniej ocen ze studiów itp.), wyniki te kandydat ma obowiązek uzupełnić na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy rejestracji, jak na studia stacjonarne) do dnia 8 lipca 2020.

Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej, składanej wraz z innymi dokumentami przez kandydatów zakwalifikowanych na studia).

Status fotografii na koncie rejestracyjnym kandydata nie ma wpływu na proces kwalifikacji. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej.

UWAGA! Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.


Przejdź do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na rok akademicki 2020/2021