Kandydaci z polską „starą” maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6

W rekrutacji od kandydatów, którzy posiadają tzw. starą maturę, mogą być brane pod uwagę wyniki ze świadectwa dojrzałości oraz z zaświadczenia wydanego przez OKE (o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Wyniki na świadectwie dojrzałości w trybie starej matury wyrażone są w skali:

  • matura zdawana do roku 1991: 2 – 5 (ocena zaliczająca to 3),
  • matura zdawana od 1991 roku: 1 – 6 (ocena zaliczająca to 2).

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości dostosowany jest do systemu oceniania kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. nową maturę, zdawaną od 2005 r.).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku:

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku:

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia na danym kierunku nie zostało przewidziane inaczej, w przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony według wzoru: 

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – oznacza wynik z przedmiotu po przeliczeniu;

Wk – oznacza wynik kandydata z przedmiotu.

W przypadku posiadania przez kandydata zaświadczenia z OKE brany jest pod uwagę wynik z egzaminu pisemnego na poziomie określonym w zasadach rekrutacji dla danego kierunku.

Kandydaci, którzy posiadają wynik z danego przedmiotu odnotowany zarówno na świadectwie dojrzałości, jak i na zaświadczeniu OKE o wynikach egzaminu maturalnego, wybierają w zakładce „Wykształcenie” dwa dokumenty: Polską starą maturę (w odpowiedniej skali ocen) oraz Zaświadczenie OKE dla osób posiadających starą maturę/Maturę Międzynarodową (IB).