Stypendia

Stypendium Rządu RP

Rząd Polski przyznaje studentom i stałystom stypendia na podstawie porozumień dwustronnych. Stypendyści RP są zwolnieni z opłat za studia. Coroczne limity miejsc określają umowy międzynarodowe. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów przez okres nie dłuższy niż określony przez Senat Uczelni czas trwania danych studiów lub szkoleń. Stypendium może być również przyznane na okres krótszy niż rok akademicki.

Stypendia przyznaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obsługą administracyjną stypendiów zajmuje się Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM), który kieruje do Uniwersytetu Warszawskiego prośby o przyjęcie stypendystów.

Stypendium wypłacane jest w miesięcach, w których odbywają się zajęcia wynikaące z toku studiów, nie dłużej niż przez okres 10 miesięcy w ciągu roku akademickiego. W uzasadnionych przypadkach minister może podjąć decyzję o wypłacaniu stypendium również w miesięcach wolnych od zajęć.

W przypadku uzyskania przez stypendystę zezwolenia na przedłużenie okresu kształcenia w RP minister może przyznać stypendium na pozostały okres kształcenia.

Minister może też przedłużyć wypłacanie stypendium również po zakończeniu kształcenia, jednakże przez okres nie dłuższy niż 3 miesięce.

Więcej informacji na stronie Biura Spraw Studenckich UW


Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium, powinny skontaktować się z polską misją dyplomatyczną (http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/polands_missions_abroad/) lub konsulatem w kraju pochodzenia.

W celu uzyskania informacji na temat Stypendium Rządu RP, należy skontaktować się z:

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa
tel: (+48 22) 826 74 34
fax: (+48 22) 826 28 23
e-mail: biuro@buwiwm.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl/


Stypendium Wyszechradzkie

International Visegrad Fund
Královské údolie 8
811 02 Bratislava
Slovak Republic
T: +421 259 203 811, –802
F: +421 259 203 805
Email: visegradfund@visegradfund.org
http://visegradfund.org/