Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w terminie przewidzianym w harmonogramie (lub terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną) następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości (albo świadectwo dojrzałości sprzed 2005 roku i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów) lub dyplom IB / dyplom EB / świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz jego kopia celem poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie;
 • dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny (wraz z suplementem), celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata założonego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • kopię dowodu osobistego albo w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata (paszportu), celem potwierdzenia kopii dokumentu z oryginałem;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (do teczki akt osobowych studenta);
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (UWAGA: status zdjęcia „Czekający na akceptację” nie ma wpływu na możliwość wydruku podania o ELS);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wzorem umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (w przypadku cudzoziemców przebywających za granicą, którzy nie mogą dokonać przelewu, dowód uiszczenia opłaty za ELS można okazać po przyjeździe do Polski) – Informacje dotyczące opłaty za ELS znajdują się tutaj;

dodatkowo:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów – w przypadku gdy jednostka rekrutująca wymaga takiego zaświadczenia lub w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach niż obywatele polscy (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski); wykaz jednostek przeprowadzających badania znajduje się na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy),
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego,
 • zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku [lista honorowanych dokumentów (w tym certyfikatów językowych)],
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: kopia wizy albo zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu) albo zezwolenia na pobyt stały (karty stałego pobytu),
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich – w przypadku cudzoziemców przyjmowanych na tych zasadach (np. Karty Polaka, Karta Uchodźcy [więcej]),
 • upoważnienie do złożenia dokumentów [wzór upoważnienia] – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument [wzór upoważnienia] (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata). Osoba upoważniona powinna przedstawić kserokopię dowodu (a w przypadku cudzoziemca paszportu), poświadczoną notarialnie albo poświadczoną przez Biuro ds. Rekrutacji UW lub odpowiedni urząd jednostki samorządu terytorialnego (np. urząd gminy), bądź polską placówkę dyplomatyczną (w przypadku kandydata przebywającego za granicą). UWAGA! Podania z IRK muszą być podpisane przez kandydata.
 • inne dokumenty wymagane na studia, zgodne z określonymi na te studia szczegółowymi warunkami naboru.
 • Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami wymagane są:

  • poświadczenie świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939)) [więcej],
  • tłumaczenia przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym); w przypadku tłumaczenia za granicą dodatkowo – legalizacja tłumaczenia dokonana w polskiej placówce dyplomatycznej, tłumaczenie powinno być sporządzone przez osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych (lista tłumaczy przysięgłych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości), lub osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, lub akredytowaną w Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom,
  • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych [więcej],
  • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji [więcej],

  dodatkowo mogą być wymagane:

  • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata),
  • na studia prowadzone w języku polskim – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Drukuj