Zasady studiowania w Polsce

Ogólne warunki podejmowania studiów w Polsce przez osoby z zagranicy
_______________________________________________________________________________________

Na studia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy:

 • na studia I stopnia lub jednolite magisterskie – legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
 • na studia II stopnia – legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 Dodatkowe warunki przyjęcia
_______________________________________________________________________________________

1)  na studia w języku polskim:

 • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
 • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • uzyskanie potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej albo uznania świadectwa / dyplomu w języku polskim lub innego certyfikatu znajomości tego języka).

2)  na studia w językach obcych:

 • legitymowanie się dokumentem (dyplomem lub świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku przyszłych studiów albo certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka obcego Honorowane dyplomy i certyfikaty językowe
 • ewentualnie dodatkowo: uzyskanie potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku.

 Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia
_______________________________________________________________________________________

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (osiedlenie się) – karta stałego pobytu
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (składając dokumenty, do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu
 • obywatele UE / EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg)
 • posiadacze ważnej Karty Polaka

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia
_______________________________________________________________________________________

 • obywatele państw spoza UE / EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych (np. jako stypendyści Rządu RP).

Osoby te podejmują studia:

 • na zasadach odpłatności dewizowej,
 • jako stypendyści strony polskiej – Rządu RP (otrzymujący stypendium i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat),
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni;

na podstawie:

 • decyzji rektora uczelni,
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
UWAGA: cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności

Pozostałe warunki
_______________________________________________________________________________________

Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:

 • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 • w przypadku osób podejmujących studia na innych zasadach niż Polacy – wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.