Zasady studiowania w Polsce

Ogólne warunki podejmowania studiów przez osoby z zagranicy
_______________________________________________________________________________________

Na studia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy:

 • na studia I stopnia lub jednolite magisterskie – legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
 • na studia II stopnia – legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Warszawskim dokonują opłat za studia. Wysokość opłat określona jest dla poszczególnych kierunków studiów. Więcej informacji tutaj.

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • posiadacza ważnej Karty Polaka
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 (w celu prowadzenia badań naukowych) lub art. 151b ust. 1 (w celu mobilności długoterminowej naukowca) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

Ważne: Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium.

 Dodatkowe warunki przyjęcia
_______________________________________________________________________________________

1)  na studia w języku polskim:

 • ukończenie rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub
 • posiadanie certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiadanie świadectwa dojrzałości lub dyplomu szkoły wyższej,
  wydanego na zakończenie kształcenia w języku polskim w systemie edukacji Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – uzyskanie potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku (na podstawie egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może uznać inny dokument poświadczający znajomość języka polskiego.

2)  na studia w językach obcych:

 • legitymowanie się dokumentem (dyplomem lub świadectwem potwierdzającym ukończenie szkoły, w której zajęcia prowadzone były w języku przyszłych studiów albo certyfikatem) potwierdzającym znajomość języka obcego Honorowane dyplomy i certyfikaty językowe
 • w przypadku studiów drugiego stopnia – uzyskanie potwierdzenia uczelni przyjmującej na studia, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie przez kandydata studiów w tym języku.

Pozostałe warunki
_______________________________________________________________________________________

Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:

 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.