Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Pytania i odpowiedzi

Rejestracja internetowa | Wyniki maturalne | Opłata rekrutacyjna oraz pozostałe opłaty | Zasady rekrutacji
Wyniki rekrutacji | Kandydaci zagraniczni

Rejestracja internetowa

Na ile kierunków maksymalnie mogę się zapisać?

Nie ma limitu rejestracji. Liczba zapisów zależy od kandydata, o ile spełnia on zasady kwalifikacji na wybrane kierunki studiów.🔗

Gdzie znajdę terminy rekrutacji na studia?

Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym (rozpoczęcia i zakończenia rejestracji internetowej, ogłoszenia wyników, składania dokumentów, ewentualnych egzaminów), dostępne są na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, w opisie zasad rekrutacji na poszczególne kierunki. 🔗

Czy kolejność zapisów ma wpływ na wynik w procesie rekrutacji?

Nie. Bez względu na to w jakiej kolejności zapiszesz się na wybrane kierunki studiów, wyniki pojawią się oddzielnie na wszystkich tych kierunkach.🔗

Mam 35 lat i ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Mieszkam za granicą. Czy mogę podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim, należy w terminie zarejestrować się na stronie irk.uw.edu.pl i przystąpić do kwalifikacji na wybrany kierunek studiów. Nie ma żadnych limitów wieku, o ile kandydaci spełniają wymagania rekrutacji.🔗

Nie mam drugiego imienia – czy mam coś wpisać w to pole?

W przypadku braku drugiego imienia, należy w zakładce „Formularze osobowe” w części „Podstawowe dane osobowe” zaznaczyć opcję: ”Nie posiadam drugiego imienia”, znajdującą się pod polem tekstowym.🔗

Czy na etapie rejestracji na kierunek studiów muszę podać numer świadectwa dojrzałości/ dyplomu studiów?

Nie. Na etapie rejestracji na kierunek studiów nie trzeba podawać numeru świadectwa dojrzałości lub dyplomu studiów. Te dane należy jednak uzupełnić przed wydrukiem ankiety osobowej, która znajduje się wśród wymaganych dokumentów, składanych przez osoby zakwalifikowane na studia.🔗

Co mam wpisać w roku uzyskania matury, dacie wystawienia i numerze świadectwa maturalnego, jeśli poprawiałem maturę?

W roku uzyskania matury należy wpisać rok, w którym została zdana po raz pierwszy, w dacie wystawienia dokumentu również datę tylko ze świadectwa. Natomiast w numerze dokumentu należy wpisać numer zarówno świadectwa, jak i aneksu/aneksów.🔗

Czy mogę wypisać się z kierunku, na który dokonałem rejestracji?

Tak. W czasie trwania rejestracji w systemie IRK na dany kierunek studiów, kandydat może wypisać się z wybranego kierunku studiów i zarejestrować na inny (o ile na tym drugim trwa jeszcze rejestracja). Także w przypadku jeśli dokonał już opłaty rekrutacyjnej.🔗

Czy mogę wskazać przy rejestracji na wybrany kierunek studiów przedmioty i poziomy oraz ewentualnie zmienić je po otrzymaniu wyników maturalnych?

Nie. Podczas rejestracji na dany kierunek studiów kandydat nie wskazuje samodzielnie, jakie przedmioty mają być wzięte pod uwagę w kwalifikacji. System IRK sam obliczy najkorzystniejszą dla kandydata konfigurację na podstawie informacji o zdanych egzaminach maturalnych, wprowadzonych przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym w zakładce „Wykształcenie”.🔗

Gdzie mogę zamieścić skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady?

Skan zaświadczenia o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady kandydat wczytuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym w IRK, w zakładce „Wykształcenie”, w momencie wprowadzania danych dotyczących ww. zaświadczenia. W celu skorzystania z uprawnień na danym kierunku studiów, należy również wskazać olimpiadę podczas zapisu na kierunek.🔗

W jaki sposób mogę się skontaktować z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną?

Podstawowym źródłem kontaktu z komisją rekrutacyjną jest system Internetowej Rekrutacji Kandydatów, poprzez który możesz zadać pytanie o interesujący Cię kierunek studiów. Zadanie pytania przez system jest możliwe po zalogowaniu się na konto kandydata, przez zakładkę „Pomoc” lub link „Zadaj pytanie” przy wybranym kierunku studiów.
W szczególnych wypadkach możesz również napisać e-maila na adres mailowy podany na stronie irk.uw.edu.pl, w opisie zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.🔗

Kończą się zapisy na wybrany przeze mnie kierunek studiów, a zdjęcie na moim koncie rejestracyjnym wciąż nie jest zaakceptowane.

Akceptowanie zdjęć przez wydziałowe komisje rekrutacyjne nie ma wpływu na wyniki kwalifikacji na studia. Zdjęcie może zostać zaakceptowane po terminie rejestracji. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej albo oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), o ile na danym kierunku studiów przewidziany został taki tryb egzaminu/rozmowy.🔗

Wyniki maturalne

Czy wyniki maturalne potrzebne są do zapisania się na kierunki studiów?

Nie. Wyniki maturalne, ani numer świadectwa maturalnego nie są potrzebne do zapisania się na kierunki studiów. Zapisów można więc dokonywać przed ogłoszeniem wyników maturalnych. W zakładce „Wykształcenie” trzeba zaznaczyć jednak, jakie przedmioty i na jakim poziomie były zdawane na maturze w części pisemnej.🔗

Czy na UW brane są pod uwagę wyniki ustnych egzaminów maturalnych?

W przypadku kandydatów posiadających polską nową maturę (od 2005 r), dyplom IB lub dyplom EB brane są pod uwagę jedynie wyniki egzaminów pisemnych. 🔗

Czy muszę wpisywać swoje wyniki maturalne do IRK?

Osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które na swojej deklaracji maturalnej wyraziły zgodę na przekazywane danych do Krajowego Rejestru Matur (KReM) wpisują wyniki na swoim koncie rejestracyjnym w IRK, a dodatkowo zostaną one pobrane z Krajowego Rejestru Matur (KReM).
Pozostali kandydaci, czyli posiadający tzw. starą maturę, maturę IB i maturę EB muszą samodzielnie wpisać wyniki maturalne na swoim osobistym koncie rejestracyjnym w zakładce “Wykształcenie” i załączają skany swoich dyplomów/zaświadczeń zawierających wyniki maturalne na kontach rejestracyjnych. Natomiast kandydaci z maturą zagraniczną nie mają możliwości wczytania wyników z poszczególnych przedmiotów, mogą tylko wczytać skan swojego świadectwa.🔗

Jeżeli kandydat z tzw. starą maturą (zdawaną w systemie sprzed 2005 r.) ma podać w IRK oceny z przedmiotów, to ma zaznaczyć wszystkie przedmioty ze świadectwa dojrzałości czy tylko przedmioty zdawane na maturze?

Kandydat zaznacza tylko przedmioty zdawane na maturze (zarówno w części pisemnej jak i ustnej). Oceny uzyskane na zakończenie szkoły średniej nie są brane pod uwagę w rekrutacji na studia.🔗

Mój wynik maturalny został - w wyniku złożonego odwołania - podwyższony przez OKE, co mam zrobić?

Jeżeli wynik maturalny kandydata został podwyższony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, to w ciągu trzech dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników rekrutacji, należy skontaktować się z wydziałową komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku studiów, w celu złożenia wniosku o sprostowanie wyniku. Wtedy, komisja rekrutacyjna będzie mogła ponownie przeliczyć punkty, uwzględniając podwyższony wynik maturalny. Kandydat zostanie w takim przypadku umieszczony na liście rankingowej z nowym, wyższym wynikiem punktowym.
Natomiast jeżeli wynik maturalny zostanie podwyższony przez OKE w terminie późniejszym, to w takim przypadku należy niezwłocznie złożyć wniosek o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Składa się je odpowiedniej wydziałowej komisji rekrutacyjnej do 29 września 2023 r. 🔗

Opłata rekrutacyjna oraz pozostałe opłaty

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy zapis w danej turze rekrutacji, a w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne – 100 zł.🔗

Do kiedy mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Opłaty rekrutacyjnej można dokonać najpóźniej dzień po zakończeniu zapisów na dany kierunek studiów. Za wniesienie opłaty uznaje się moment dokonania operacji finansowej, czyli dokonanie płatności elektronicznej, zlecenie przelewu albo dokonanie płatności gotówkowej w oddziale banku lub poczty.
Zalecamy dokonywanie opłat w formie szybkiego przelewu z zakładki „Płatności”: Szybka płatność: Autopay. Taka wpłata powinna pojawić się na Twoim koncie w ciągu kilku minut od zakończenia płatności.🔗

Czy numer rachunku, na który mam dokonać opłaty rekrutacyjnej, jest wspólny dla wszystkich kandydatów?

Numer rachunku, na który należy dokonać opłaty rekrutacyjnej jest inny dla każdego kandydata i tworzony w momencie założenia osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK. Na rachunek, widoczny po rejestracji na wybrany kierunek studiów (w zakładce “Płatności”) należy przelać wyłącznie opłatę rekrutacyjną.🔗

Gdzie mogę zaznaczyć, że dokonałem opłaty rekrutacyjnej?

Kandydaci nie mają możliwości samodzielnego zaznaczenia na swoim koncie rekrutacyjnym, że dokonali opłaty rekrutacyjnej. Potwierdzenie pojawia się po zaksięgowaniu wpłaty przez bank.
W przypadku przelewów tradycyjnych może to potrwać do 3 dni roboczych. Opłaty dokonane tzw. szybkim przelewem widoczne są na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata po kilku minutach. Liczy się data dokonania operacji.🔗

Dokonałem opłaty rekrutacyjnej w terminie (ostatniego dnia), ale na konto wpłynęła ona dopiero po dwóch dniach. Czy będę brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym?

Tak. Jeżeli opłata została dokonana najpóźniej dzień po zakończeniu rejestracji na dany kierunek studiów. Za wniesienie opłaty uznaje się moment dokonania operacji finansowej, czyli dokonanie płatności elektronicznej, zlecenie przelewu albo dokonanie płatności gotówkowej w oddziale banku lub poczty. Termin, do którego opłata musi być widoczna na koncie w IRK, podany jest na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, w zakładce “Płatności”, po zapisaniu się na jakiś kierunek studiów.🔗

Czy opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

Nie. System IRK obsługuje jedynie opłaty rekrutacyjne. Czesne i opłatę za ELS należy wpłacić na inne przeznaczone do tych celów rachunki bankowe, których numery podane są na stronach internetowych.🔗

Zasady rekrutacji

Czym jest dokument uprawniający do podjęcia studiów?

Jeśli bierzesz udział w rekrutacji na studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) albo jednolite studia magisterskie, to dokumentem uprawniającym do podjęcia studiów jest świadectwo dojrzałości. Jeśli kandydujesz na studia II stopnia to takim dokumentem jest dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny uzyskany za granicą.🔗

W tym roku ukończyłem studia I stopnia, ale mój dyplom zostanie wydany po terminie zapisów na kierunek studiów. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Tak, można wziąć udział w rekrutacji, o ile kwalifikacja na studia nie odbywa się na podstawie ocen z dyplomu lub suplementu, które muszą być uzupełnione na koncie rejestracyjnym w czasie zapisu na studia. Dyplom należy złożyć na wydziale w terminie wskazanym przez komisję rekrutacyjną, zgodnym z harmonogramem rekrutacji na danym kierunku studiów. 🔗

Jaka instytucja wystawia świadectwo dojrzałości (uzyskane w trybie tzw. nowej matury od 2005 r.) w Polsce?

Instytucją wystawiającą świadectwo dojrzałości w trybie tzw. nowej matury jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna (OKE), właściwa dla miejsca, w którym znajduje się szkoła, do której uczęszczał kandydat.🔗

Gdzie znajdę numer świadectwa dojrzałości w trybie tzw. nowej matury?

Numer świadectwa znajduje się na dole dokumentu pod okrągłą pieczęcią instytucji wystawiającej świadectwo, rozpoczyna się od M/…🔗

Jakie studia z oferty mam wybrać po zdaniu matury?

Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości w ofercie posiadamy studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz jednolite studia magisterskie.🔗

Jaka jest różnica między studiami I stopnia a jednolitymi studiami magisterskimi?

Zarówno jednolite studia magisterskie jak i studia I stopnia, są dostępne dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości. Jednolite studia magisterskie trwają pięć lat i kończą się tytułem magistra. Natomiast studia I stopnia trwają od trzech do czterech lat i kończą się tytułem licencjata lub inżyniera.🔗

Czym różni się przedmiot wymagany od przedmiotu punktowanego?

Przedmiot wymagany to przedmiot obowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu uniemożliwi kandydatowi wzięcie udziału w rekrutacji.
Przedmiot punktowany to przedmiot nieobowiązkowy w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia. Brak wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie dyskwalifikuje kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, aczkolwiek może zmniejszyć szanse dostania się na studia.🔗

Co oznacza próg kwalifikacji?

Próg kwalifikacji to minimalna liczba punktów, jaką należy osiągnąć, aby znaleźć się na liście osób zakwalifikowanych na dany kierunek studiów. Przekroczenie progu kwalifikacji nie gwarantuje jednak dostania się na studia. Zależy to bowiem od tego, czy wynik punktowy osiągnięty przez kandydata podczas rekrutacji pozwala na przyjęcie go w ramach określonego dla danego kierunku studiów limitu miejsc.
Oznacza to, że na studia są przyjmowane osoby, które uzyskały minimalny wynik konieczny do zakwalifikowania na studia oraz zmieściły się w przewidzianym limicie miejsc, natomiast osoby, które nie osiągnęły przewidzianego dla danego kierunku studiów progu punktowego, nie mogą zostać zakwalifikowane na te studia, nawet w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby osób niż wynosi limit miejsc.🔗

W jakim okresie czasu mogę wykorzystywać w rekrutacji tytuł laureata lub finalisty olimpiady?

Uprawnienia wynikające z uzyskania tytułu laureata lub finalisty w procesie rekrutacji na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie na UW w roku akademickim 2023/2024 przysługują osobom posiadającym zaświadczenie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, wydane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2019/2020.🔗

Ubiegam się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim. Czy mogę nie przedstawiać certyfikatu angielskiego, jeśli moje studia I stopnia były w całości prowadzone po angielsku?

W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia dyplom ukończenia studiów I stopnia może być zaakceptowany w zastępstwie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego, tylko jeśli angielski był językiem wykładowym dotychczasowych studiów. Lista akceptowanych przez UW dokumentów potwierdzających znajomość angielskiego znajduje się na tej stronie.🔗

Wyniki rekrutacji

W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, czy zakwalifikowałem się na studia?

Wyniki rekrutacji będą publikowane na Twoim osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK, w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.🔗

Kiedy i gdzie składam dokumenty po zakwalifikowaniu na studia?

Osoby zakwalifikowane na studia składają dokumenty do wydziałowej komisji rekrutacyjnej, zgodnie z informacją przekazaną na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata. Kandydat może wcześniej zapoznać się z terminami przyjmowania dokumentów, które podane są na stronie IRK w opisie zasad rekrutacji danego kierunku.🔗

Do kiedy muszę zdecydować, na jakie kierunki studiów złożyć dokumenty, jeśli zostałem zakwalifikowany na wszystkie wybrane?

Zamiar studiowania potwierdzasz każdorazowo złożeniem kompletu dokumentów na jednym (lub większej liczbie) kierunków studiów w wymaganym, wskazanym w informacji o zakwalifikowaniu, nieprzekraczalnym terminie.🔗

Czy po zakwalifikowaniu na studia mogę wybrać termin złożenia dokumentów?

Nie. Osoba zakwalifikowana na studia musi złożyć dokumenty w terminie podanym na jej osobistym koncie rejestracyjnym przez komisję rekrutacyjną. Kolejne tury przyjmowania dokumentów – określone w harmonogramie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów – przeznaczone są dla kandydatów z dalszych miejsc na liście rankingowej, zakwalifikowanych w wyniku zwolnienia się miejsc na danym kierunku studiów. 🔗

Czy komplet wymaganych dokumentów muszę złożyć osobiście?

Jest to optymalne rozwiązanie. Jest wtedy szansa na szybką korektę składanych dokumentów (w tym uzupełnienie brakujących podpisów).
Jeśli jednak nie możesz osobiście złożyć kompletu wymaganych dokumentów, to możesz upoważnić kogoś do zrobienia tego w Twoim imieniu. Pamiętaj tylko o przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz upoważnienia dla osoby, którą prosisz o ich złożenie. Wzory upoważnienia oraz klauzuli RODO znajdują się na stronie https://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/. W takim wypadku pamiętaj, że uprawniona przez Ciebie osoba, również musi złożyć dokumenty w terminie i miejscu wskazanych przez wydziałową komisję rekrutacyjną na Twoim koncie rejestracyjnym.🔗

Czy jeżeli jestem już studentem UW lub byłem nim kiedyś i składałem już komplet dokumentów, to muszę, kandydując na kolejny kierunek studiów, składać go jeszcze raz?

Tak, należy ponownie złożyć komplet wymaganych dokumentów na nowym kierunku studiów.🔗

Czy otrzymam decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia?

Od 2019 r. przyjęcie na studia odbywa się – w przypadku obywateli polskich – wyłącznie na podstawie wpisu na listę studentów. Nie wystawia się w takim przypadku odrębnej decyzji administracyjnej o przyjęciu na studia.
Cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
Wszyscy kandydaci nieprzyjęci na studia (Polacy i cudzoziemcy) otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.
Decyzje doręczane będą za pośrednictwem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) za Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO).
Kandydat może zrezygnować z elektronicznego doręczenia decyzji dotyczącej danego zgłoszenia rekrutacyjnego do momentu jej udostępnienia na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, przy czym cudzoziemcy zobowiązani są wówczas do wskazania na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK adresu do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
W przypadku rezygnacji z elektronicznego doręczenia decyzja zostanie dostarczona wyłącznie w tradycyjny sposób (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru). Kandydat ma możliwość wycofania rezygnacji do momentu wysłania decyzji. Opcja rezygnacji / wycofania rezygnacji z elektronicznego doręczenia decyzji dotyczy osobno każdego zapisu na studia i znajduje się na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w miejscu „Decyzja –> Szczegóły”. 🔗

Co się dzieje, jeśli po zakwalifikowaniu na studia nie złożę dokumentów w terminie?

Jeśli kandydat zakwalifikowany na studia nie złoży kompletu wymaganych dokumentów w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie na danym kierunku studiów, oznacza to, że rezygnuje z podjęcia studiów, a tym samym nie zostaje przyjęty na studia.🔗

Jeżeli jestem na liście rezerwowej to czy mam złożyć komplet wymaganych dokumentów?

Nie. Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na ewentualne zwolnienie się miejsc. Informację o ewentualnym przesunięciu na liście otrzymają na swoje osobiste konto rejestracyjne zgodnie z terminarzem przewidzianym dla danego kierunku studiów. Dopiero po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zobowiązani są do złożenia dokumentów. 🔗

Nie dostałem się na studia, co mogę w takiej sytuacji zrobić?

W takim przypadku można zarejestrować się np. na studia niestacjonarne na tym samym kierunku albo na studia na innym kierunku, o ile nadal prowadzone są na nich zapisy. Ewentualnie, można poczekać do otwarcia zapisów w dodatkowej turze rekrutacji przeprowadzanej w sierpniu i wrześniu. Takie dodatkowe postępowanie dotyczy kierunków studiów, które nie wypełniły limitów miejsc w pierwszej turze.🔗