Rejestracja internetowa | Wyniki maturalne | Opłata rekrutacyjna oraz pozostałe opłaty | Zasady rekrutacji
Wyniki rekrutacji | Kandydaci zagraniczni

Rejestracja internetowa

Na ile kierunków maksymalnie mogę się zapisać?

Gdzie znajdę terminy rekrutacji na studia?

Czy kolejność zapisów ma wpływ na wynik w procesie rekrutacji?

Mam 35 lat i ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Mieszkam za granicą. Czy mogę podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Nie mam drugiego imienia – czy mam coś wpisać w to pole?

Czy na etapie rejestracji na kierunek studiów muszę podać numer świadectwa dojrzałości/ dyplomu studiów?

Co mam wpisać w roku uzyskania matury, dacie wystawienia i numerze świadectwa maturalnego, jeśli poprawiałem maturę?

Czy mogę wypisać się z kierunku, na który dokonałem rejestracji?

Czy mogę wskazać przy rejestracji na wybrany kierunek studiów przedmioty i poziomy oraz ewentualnie zmienić je po otrzymaniu wyników maturalnych?

Gdzie mogę zamieścić skan zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady?

W jaki sposób mogę się skontaktować z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną?

Kończą się zapisy na wybrany przeze mnie kierunek studiów, a zdjęcie na moim koncie rejestracyjnym wciąż nie jest zaakceptowane.

Wyniki maturalne

Czy wyniki maturalne potrzebne są do zapisania się na kierunki studiów?

Czy na UW brane są pod uwagę wyniki ustnych egzaminów maturalnych?

Czy muszę wpisywać swoje wyniki maturalne do IRK?

Jeżeli kandydat z tzw. starą maturą (zdawaną w systemie sprzed 2005 r.) ma podać w IRK oceny z przedmiotów, to ma zaznaczyć wszystkie przedmioty ze świadectwa dojrzałości czy tylko przedmioty zdawane na maturze?

Mój wynik maturalny został – w wyniku złożonego odwołania – podwyższony przez OKE, co mam zrobić?

Opłata rekrutacyjna oraz pozostałe opłaty

Ile wynosi opłata rekrutacyjna?

Do kiedy mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Czy numer rachunku, na który mam dokonać opłaty rekrutacyjnej, jest wspólny dla wszystkich kandydatów?

Gdzie mogę zaznaczyć, że dokonałem opłaty rekrutacyjnej?

Dokonałem opłaty rekrutacyjnej w terminie (ostatniego dnia), ale na konto wpłynęła ona dopiero po dwóch dniach. Czy będę brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym?

Czy opłatę za studia (czesne) oraz opłatę za Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS) wpłacam również na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK?

Zasady rekrutacji

Czym jest dokument uprawniający do podjęcia studiów?

W tym roku ukończyłem studia I stopnia, ale mój dyplom zostanie wydany po terminie zapisów na kierunek studiów. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Jaka instytucja wystawia świadectwo dojrzałości (uzyskane w trybie tzw. nowej matury od 2005 r.) w Polsce?

Gdzie znajdę numer świadectwa dojrzałości w trybie tzw. nowej matury?

Jakie studia z oferty mam wybrać po zdaniu matury?

Jaka jest różnica między studiami I stopnia a jednolitymi studiami magisterskimi?

Czym różni się przedmiot wymagany od przedmiotu punktowanego?

Co oznacza próg kwalifikacji?

W jakim okresie czasu mogę wykorzystywać w rekrutacji tytuł laureata lub finalisty olimpiady?

Ubiegam się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim. Czy mogę nie przedstawiać certyfikatu angielskiego, jeśli moje studia I stopnia były w całości prowadzone po angielsku?

Wyniki rekrutacji

W jaki sposób zostanę poinformowany o tym, czy zakwalifikowałem się na studia?

Kiedy i gdzie składam dokumenty po zakwalifikowaniu na studia?

Do kiedy muszę zdecydować, na jakie kierunki studiów złożyć dokumenty, jeśli zostałem zakwalifikowany na wszystkie wybrane?

Czy po zakwalifikowaniu na studia mogę wybrać termin złożenia dokumentów?

Czy komplet wymaganych dokumentów muszę złożyć osobiście?

Czy jeżeli jestem już studentem UW lub byłem nim kiedyś i składałem już komplet dokumentów, to muszę, kandydując na kolejny kierunek studiów, składać go jeszcze raz?

Czy otrzymam decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia?

Co się dzieje, jeśli po zakwalifikowaniu na studia nie złożę dokumentów w terminie?

Jeżeli jestem na liście rezerwowej to czy mam złożyć komplet wymaganych dokumentów?

Nie dostałem się na studia, co mogę w takiej sytuacji zrobić?