Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Wymagane dokumenty w roku akademickim 2024/2025

Kandydat zakwalifikowany na studia składa w formie papierowej w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie – oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,

1) w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,

2) ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

3) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),

4) dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [link do strony dot. ELS],

5) oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);

dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

1) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku studiów – w przypadku gdy jednostka organizacyjna Uniwersytetu wymaga takiego zaświadczenia, (wykaz jednostek przeprowadzających badania na terenie województwa mazowieckiego),

3) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części,

4) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

5) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

7) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim [link do strony dot. wymagań językowych na studia w języku polskim],

8) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego – na studia prowadzone w języku angielskim [link do strony dot. wymagań językowych na studia w jęz. angielskim],

9) inne dokumenty wymagane do podjęcia przez kandydata studiów na danym kierunku, w tym dokumenty potwierdzające oceny brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz inne dokumenty wskazane przez jednostkę dydaktyczną Uniwersytetu,

10) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (więcej informacji w ramce poniżej):

Składanie dokumentów przez osoby trzecie: w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną – plik pdf]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

11) zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych [wzór oświadczenia w formacie pdf] oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podpisywana osobno przez każdego przedstawiciela ustawowego [wzór klauzuli w formacie pdf] (więcej informacji w ramce poniżej):

Zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata: wraz z oświadczeniem przedstawiciela/i ustawowego/ych i klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych należy przedłożyć do wglądu akt urodzenia niepełnoletniego kandydata.

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wydanymi za granicą – poza wymienionymi dokumentami wymagane są:

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego  stopnia w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [link do strony dot. legalizacji dokumentów o wykształceniu],

2) tłumaczenie przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [link do strony dot. tłumaczenia zagranicznych dokumentów o wykształceniu],

3) zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w Polsce. Zaświadczenie o uprawnieniach należy wydrukować z systemu Kwalifikator na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jeżeli dane świadectwo/dyplom nie został uwzględniony w systemie Kwalifikator, wówczas zaświadczenie o uprawnieniach do podjęcia lub kontynuacji studiów w kraju wydania dokumentu powinno zostać wystawione przez szkołę/instytucję lub władze oświatowe kraju, w systemie edukacji którego świadectwo/dyplom został wydany (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata):

Wzór dla kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
Wzór dla kandydatów na studia drugiego stopnia

Kandydaci powinni sprawdzić, czy dane świadectwo/dyplom uprawnia do podjęcia studiów I stopnia/jednolitych magisterskich/II stopnia (nie wszystkie kraje zostały uwzględnione) tutaj

4) jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych – również zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty), a w przypadku jego braku – podpisane przez kandydata oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (wzór oświadczenia dla cudzoziemca – plik pdf) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie) [link do strony dot. uznania zagranicznego wykształcenia],

4) jeśli  dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo – w przypadku jego braku – podpisane przez kandydata oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia (w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia) [link do strony dot. uznania zagranicznego wykształcenia].

Drukuj