Zasady studiowania w Polsce

Ogólne warunki podejmowania studiów przez osoby z zagranicy

Na studia mogą być przyjmowani kandydaci, którzy:

 • na studia I stopnia lub jednolite magisterskie – legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille [link do strony na temat legalizacji] świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami lub na podstawie umów międzynarodowych, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości
 • na studia II stopnia – legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów I stopnia albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille [link do strony na temat legalizacji] dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą, uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym – zgodnie z przepisami lub na podstawie umowy międzynarodowej – za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia
 • wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

Cudzoziemcy podejmujący studia na Uniwersytecie Warszawskim dokonują opłat za studia. Wysokość opłat określona jest dla poszczególnych kierunków studiów. [link do strony dot. opłat za studia].

Opłat za studia stacjonarne w języku polskim nie pobiera się od:

 • cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca – obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b lub d Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz członków jego rodziny, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemca, któremu na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Polsce
 • cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Polski*
 • cudzoziemca któremu udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski
 • posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego na poziomie co najmniej C1, wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 • posiadacza ważnej Karty Polaka
 • osoby, która otrzymała decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia
 • małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Polski, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 (w celu prowadzenia badań naukowych) lub art. 151b ust. 1 (w celu mobilności długoterminowej naukowca) ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych

*zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatela Ukrainy (o którym mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy i którego pobyt uznaje się za legalny do dnia 4 marca 2024 roku) uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

*Згідно з Законом від 12 березня 2022 р. про допомогу громадянам України у зв’язку із збройним конфліктом на території тієї держави, громадяни України, чиє перебування є легальним до 4 березня 2024 року – на підставі Ст. 2, абзац 1 цого закону – вважаються особами, які користуються на території Республіки Польща тимчасовим захистом. Це викладено у Ст. 106, абзац 1 Закону від 13 червня 2003 р. «Про надання іноземцям захисту на території Республіки Польща».

Ważne: Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat na podstawie decyzji ministra lub dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o przyznaniu stypendium [link do strony NAWA].


Dodatkowe warunki przyjęcia

1)  na studia w języku polskim:

O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat legitymujący się maturą zagraniczną, dyplomem IB, dyplomem EB lub dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą może podjąć studia, jeżeli potwierdzi znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 (szczegółowe informacje na temat wymagań dotyczących znajomości języka polskiego – link do strony).

2)  na studia w językach obcych:

O ile w szczegółowych zasadach rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim określonych w załączniku nr 1 do uchwały, nie zostały przewidziane szczególne wymagania dotyczące znajomości tego języka, kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzoną odpowiednim dokumentem [Honorowane dyplomy i certyfikaty językowe – plik pdf]


Pozostałe warunki

Cudzoziemcy mogą podejmować studia, jeżeli:

 • posiadają wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski,
 • posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia [link do strony z przydatnymi informacjami na ten temat].