Życie w Warszawie

Miejski Informator Studencki „STUDIUJ WARSZAWĘ” – publikacja Miasta Stołecznego Warszawa


Ubezpieczenie medyczne

Każdy student jest zobowiązany do posiadania ważnego ubezpieczenia medycznego podczas pobytu w Polsce.

Studenci z krajów UE i EFTA są uprawnieni do korzystania za darmo z określonych usług medycznych, pod warunkiem, że posiadają Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Zastępczy EKUZ.

Studentom spoza krajów UE i EFTA zaleca się zakup prywatnego ubezpieczenia medycznego w kraju ich pochodzenia lub w Polsce. W przypadku braku ubezpieczenia korzystanie z usług medycznych jest płatne.

Więcej informacji >>>


Zakwaterowanie

Akademiki

I. Obcokrajowcy przyjmowani na takich samych zasadach, jak Polacy (sprawdź, kto może byc przyjęty i odbywać studia na takich samych zasadach, jak Polacy >>>)

1. Informacja dla kandydatów o sposobie ubiegania się o miejsce w domach studenta

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta wraz z załącznikami dla osób przyjętych na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich, pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i pierwszy rok studiów drugiego stopnia należy dostarczyć w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do systemu USOSweb. Wniosek należy złożyć do Komisji Stypendialnej Jednostki bezpośrednio lub za pośrednictwem Dziekanatu, Sekretariatu.

2. Informacja dla studentów wyższych lat studiów o sposobie ubiegania się o miejsce w domach studenta

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta dla studentów wyższych lat studiów należy wypełnić poprzez własne konto w USOSweb, zatwierdzić, wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami złożyć do Komisji Stypendialnej Jednostki bezpośrednio lub za pośrednictwem Dziekanatu, Sekretariatu.

3. Kryteria przyznawania miejsc w domach studenta

  • O przyznaniu miejsca w Domu Studenta decyduje sytuacja materialna w rodzinie studenta, odległość Uczelni od miejsca zamieszkania oraz okolicznościdodatkowe takie jak zamieszkanie w poprzednim roku akademickim w Domu Studenta UW, sieroctwo, półsieroctwo bądź samotne wychowywanie dziecka przez studenta
  • Trudną sytuację materialną ustala się na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Załącznikach nr 1 i 2 Regulaminu./
  • Odległość oblicza się na podstawie wydruku z serwisu Google Maps (lub równoważnego) przedstawiającego trasę między miejscem zamieszkania, a adresem ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa z uwzględnieniem rzeczywistych szlaków komunikacyjnych.

4. Studenci niepełnosprawni

Każdy student będzie mógł złożyć wniosek z puli dla osób niepełnosprawnych. Wnioski rozpatrywać będzie Komisja Kwaterunkowa BON, odwołania rozpatrywać będzie Kierownik BON. Ranking osób, którym przyznano miejsce z puli BON tworzony będzie z wyłączeniem Załącznika nr 4 do Regulaminu. Decyzje Komisji Kwaterunkowej BON tworzone będą indywidualnie dla każdego studenta.

II. Studenci obcokrajowcy (przyjmowani na innych zasadach niż Polacy)

1. Studenci cudzoziemcy ubiegający się o miejsce w Domu Studenta nie muszą dołączać do wniosku dokumentów potwierdzających sytuację materialną. Studenci pierwszego roku składają wnioski w wersji papierowej, studenci wyższych lat studiów przez konto w USOSweb

2. Studenci, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, w szczególności jako Stypendyści Rządu Polskiego, Stypendyści Strony Wysyłającej otrzymują skierowania do zamieszkania w Domu Studenta w Biurze Spraw Studenckich

UWAGA!!!Wszystkie wnioski, zarówno studentów polskich jak i studentów obcokrajowców, muszą zostać złożone w języku polskim.

W celu otrzymania informacji na temat akademików należy się kontaktować z:

Biuro Spraw Studenckich

Sekcja Socjalna

  • Kierownik sekcji: mgr Ewa Kośka (tel. (0-22) 55-20-440; e-mail: ekoska@adm.uw.edu.pl)
  • mgr Martyna Grzyb tel. (22) 55-20-744
  • Grażyna Kamaszewska tel. (22) 55-20-440
  • mgr Martyna Kujawa tel. (22) 55-20-744
  • mgr Paweł Nurkiewicz tel. (22) 55-20-744
  • mgr Katarzyna Gajda (urlop) tel. (22) 55-21-568

Strona Sekcji >>>

Prywatne zakwaterowanie

Student, który nie otrzymał zakwaterowania w akademiku, musi sam sobie znaleźć odpowiednie zakwaterowanie. Ceny za pokój jednoosobowy wahają się od 800 do 1000 zł. (za miesięc).


Transport miejski

Warszawa ma dobrze rozwiniętą miejską sieć komunikacyjną. Tramwaje, autobusy i metro pozwalają na łatwe i szybkie dotarcie w każdy punkt miasta. Studenci do 26 roku studiujący na polskiej uczelni są uprawnieni do 50% zniżki na bilety transportu miejskiego.

Więcej informacji: http://www.ztm.waw.pl/index.php?l=2