Pytania ogólne | Wyniki matur | Akceptowanie zdjęcia | Rejestracja | Terminy rejestracji | Kwalifikacja na studia
Potwierdzenie kompetencji językowych | Składanie dokumentów | Uznanie zagranicznego wykształcenia (nostryfikacja)
Opłata rekrutacyjna | Opłaty za studia | Stypendyści

👁

OGÓLNE

Nie mam drugiego imienia – czy mam coś wpisać w to pole?

Mam 35 lat i ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Mieszkam za granicą. Czy mogę podjąć studia na Uniwersytecie Warszawskim? Jeśli tak, to na jakich warunkach?

Czy po przesłaniu skanów dyplomu i certyfikatu językowego wystawicie mi wstępny list akceptacyjny o przyjęciu na studia. Czy Uniwersytet Warszawski pomaga w uzyskaniu wizy na studia?

WPROWADZANIE WYNIKÓW MATUR/ZAŁĄCZANIE SKANÓW DOKUMENTÓW

Mam maturę zagraniczną. Czy sam wpisuję swoje wyniki do systemu IRK?

AKCEPTOWANIE ZDJĘCIA

Kończą się zapisy na wybrany przeze mnie kierunek studiów, a zdjęcie na moim koncie rejestracyjnym wciąż nie jest zaakceptowane.

REJESTRACJA

Czy założenie konta jest równoznaczne z ubieganiem się o przyjęcie na studia?

TERMINY REJESTRACJI

W terminie rejestracji na wybrany kierunek studiów nie będę jeszcze miał ostatecznych wyników matury zagranicznej. Czy mogę przedstawić przewidywane wyniki?

Czy w terminie rejestracji online koniecznie muszę mieć apostille/legalizację dyplomu / świadectwa?

KWALIFIKACJA NA STUDIA

Jakie wyniki z matury zagranicznej powinienem mieć, aby dostać się na studia?

Czy Polacy i cudzoziemcy mają osobne limity miejsc na studia? Ile miejsc jest przewidzianych dla cudzoziemców na danym kierunku studiów?

Jeżeli nie zdawałem jakiegoś przedmiotu na maturze, to czy mogę przystąpić do egzaminu wstępnego z tego przedmiotu lub przedstawić certyfikat językowy?

W zasadach rekrutacji na wybrany przeze mnie kierunek studiów przewidziany jest egzamin wstępny/ sprawdzian predyspozycji do studiowania w języku polskim/ angielskim. Czy jest możliwość przystąpienia do takiego egzaminu online?

W tym roku ukończyłem studia I stopnia, ale mój dyplom zostanie wydany po terminie zapisów na kierunek studiów. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji?

Mam maturę zagraniczną. W jaki sposób zostaną przeliczone moje wyniki?

Jestem z Białorusi. Co mam zrobić, jeśli na etapie internetowej rejestracji będę mieć wyniki egzaminów CT jedynie w formie elektronicznej?

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Jestem cudzoziemcem i kończę szkołę średnią za granicą. Nie mam certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. Czy mogę zamiast tego zdać egzamin na wydziale?

Czy certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie C1 wydany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego mogę zastąpić egzaminem zdawanym na wydziale?

Mam Kartę Polaka. Czy w takiej sytuacji muszę mieć certyfikat znajomości języka polskiego?

Czy jest wymagany dokument potwierdzający znajomość języka polskiego od kandydata, któremu przyznano stypendium NAWA?

Ubiegam się o przyjęcie na studia II stopnia prowadzone w języku angielskim. Czy mogę nie przedstawiać certyfikatu angielskiego, jeśli moje studia I stopnia były w całości prowadzone po angielsku?

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Czy w przypadku składania dokumentów przez osoby trzecie wymagane jest upoważnienie notarialne?

Czy jeżeli jestem już studentem UW lub byłem nim kiedyś i składałem już komplet dokumentów, to muszę, rekrutując się na kolejny kierunek studiów, składać go jeszcze raz?

WYMAGANE DOKUMENTY

Czy razem z kompletem wymaganych dokumentów muszę przedstawić także wizę? Będę się o nią ubiegać dopiero po przyjęciu na studia.

Jaka instytucja wydaje apostille do dyplomu?

UZNANIE ZAGRANICZNEGO WYKSZTAŁCENIA (NOSTRYFIKACJA)

Czy obowiązek dostarczenia zaświadczenia o uznaniu świadectwa zagranicznego za dokument równoważny z polskim świadectwem dojrzałości albo zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu szkoły wyższej dotyczy wszystkich kandydatów z zagranicznymi dyplomami, którzy chcą studiować na Uniwersytecie Warszawskim?

Czy skan zaświadczenia o uznaniu świadectwa zagranicznego za dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości powinienem załączyć na swoim koncie w systemie IRK jeszcze na etapie rejestracji internetowej?

Do jakiej instytucji powinienem się zgłosić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o uznaniu świadectwa zagranicznego za dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości?

Czy zaświadczenie o uznaniu świadectwa zagranicznego za dokument równoważny z polskim świadectwem dojrzałości albo nostryfikacja dyplomu szkoły wyższej to ten sam dokument, co zaświadczenie o tym, że świadectwo / dyplom uprawnia do podjęcia lub kontynuacji studiów?

Jak długo trzeba czekać na wydanie przez Kuratora Oświaty zaświadczenia o uznaniu świadectwa za dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości?

OPŁATA REKRUTACYJNA

W jaki sposób mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną? Czy istnieje możliwość dokonania opłaty rekrutacyjnej za pomocą karty kredytowej? Czy mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną, będąc poza Polską?

OPŁATY ZA STUDIA

Czy istnieje możliwość dokonywania opłat za studia w ratach?

Mam Kartę Polaka. Czy mogę studiować bezpłatnie na Uniwersytecie Warszawskim?

STYPENDYŚCI

Posiadam stypendium NAWA. Czy muszę przystąpić do rekrutacji na takich samych zasadach, jak inni kandydaci?