Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Rekrutacja krok po kroku

na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie


ETAP 1: Zarejestruj się i dokonaj opłaty rekrutacyjnej w systemie IRK (rozwiń >>>)
 1. Wybierz odpowiednią zakładkę w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) – link do strony.
 2. Potwierdź zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 3. Załóż osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer ID kandydata w IRK, loginem do konta IRK jest adres e-mail).
 4. Wypełnij i zatwierdź formularz danych osobowych.
 5. Wypełnij dane dotyczące wykształcenia, w tym również uzupełnij dane dot. wyników egzaminów maturalnych lub ocen ze studiów [link do filmu instruktażowego w formacie mp4 Film instruktażowy (mp4)]:
  • kandydaci z polską tzw. nową maturą (2005-2024) zaznaczają w formularzu wszystkie przedmioty i wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w części pisemnej (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę); dotyczy to również tegorocznych i ubiegłorocznych maturzystów zdających maturę w nowej formule, którzy też powinni wybrać tzw. nową maturę (2005-2024). Wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną również pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej);
  • kandydaci z dyplomami IB lub EB zaznaczają w formularzu wszystkie przedmioty i wyniki egzaminów maturalnych zdawanych w części pisemnej (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę), a także załączają skany swoich dyplomów/zaświadczeń zawierających wyniki maturalne na kontach rejestracyjnych (do zestawu pytań przy zgłoszeniu rekrutacyjnym) [link do strony z dodatkowymi informacjami dla kandydatów z dyplomami IB/EB]; dodatkowo, kandydaci legitymujący się dyplomem IB, którzy posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, zaznaczają również wynik lub wyniki z przedmiotu lub przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE (kandydat, który ma wynik z danego przedmiotu odnotowany zarówno na dyplomie IB, jak i na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego OKE, podaje oba wyniki);
  • kandydaci z polską tzw. starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6 zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny wg właściwej skali (ew. również wyniki z zaświadczenia OKE), a także załączają skany swoich świadectw na kontach rejestracyjnych [link do strony z dodatkowymi informacjami dla kandydatów z tzw. starą maturą];
  • kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników (załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów) [link do strony z dodatkowymi informacjami dla kandydatów z zagranicy];
  • kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady albo laureata konkursu, który uprawnia do skorzystania z ulg w postępowaniu rekrutacyjnym na danym kierunku studiów, załączają dodatkowo zeskanowane zaświadczenie (nie dyplom) o uzyskanym tytule, a podczas zapisywania się na kierunek studiów, na którym przysługuje zwolnienie, zaznaczają zaświadczenie o uzyskanym tytule w pozycji „Olimpiada / konkurs”; UWAGA: w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 honorowane są zaświadczenia wydane nie wcześniej niż w roku szkolnym 2020/2021 [link do strony z dodatkowymi informacjami dla laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów];
  • kandydaci na studia II stopnia uzupełniają dane dot. uzyskanego dyplomu licencjata lub magistra, a także podają wyniki z dotychczasowych studiów, jeżeli jest to wymagane na etapie zapisu na kierunek studiów.

UWAGA!  Jeżeli kandydat nie zna jeszcze swoich wyników maturalnych (nie posiada dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów) na etapie rejestracji na studia, zaznacza w formularzu tylko przedmioty i poziomy egzaminów, a po uzyskaniu wyników uzupełnia je na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy rejestracji, jak na studia stacjonarne) do dnia 12 lipca 2024 (w drugiej turze – do 17 września 2024).

……………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Załącz dokumenty, jeśli są wymagane na etapie rejestracji na studia.
 2. Zapisz się na wybrany kierunek / wybrane kierunki studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek studiów (terminy podane są w zakładce Harmonogram rekrutacji [link do strony] oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce Oferta w systemie IRK).
 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej [link do strony z informacjami dot. opłaty rekrutacyjnej].
 4. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej, składanej wraz z innymi dokumentami przez kandydatów zakwalifikowanych na studia).
 5. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej albo oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), o ile na danym kierunku studiów przewidziany został taki tryb egzaminu/rozmowy.

Informacje na temat zapisów na studia znajdują się również w zakładce „Rejestracja kandydatów” [link do strony].

UWAGA! Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

ETAP 2: Weź udział w kwalifikacji (rozwiń >>>)
 • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej w rekrutacji na rok 2024/2025 znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji [link do strony] oraz w systemie IRK [link do strony].
 • Jeżeli przystępujesz do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), koniecznie wczytaj zdjęcie na swoim koncie rejestracyjnym, a po jego akceptacji – wypełnij, wydrukuj, podpisz i załącz na osobistym koncie rejestracyjnym [w zakładce: Formularze osobowe – wykształcenie; w części Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów] oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy.
 • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji lub właściwą komisją rekrutacyjną poprzez zadanie pytania w systemie IRK lub kontakt bezpośredni [link do strony z danymi kontaktowymi].
 • W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy podczas rekrutacji na studia należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) [link do strony BON dla kandydatów na studia].
ETAP 3: Sprawdź wyniki rekrutacji (rozwiń >>>)
 • Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne w systemie IRK w terminie określonym dla danego kierunku studiów.
 • Przy obliczaniu wyniku końcowego kandydata podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek studiów.
 • Wynik końcowy kandydata po przeliczeniu jego wyników maturalnych/z dyplomu/egzaminu będzie widoczny w dniu ogłoszenia wyników (termin ten podany jest m.in. w zgłoszeniu rekrutacyjnym kandydata na koncie rejestracyjnym, a także w zakładce Harmonogram rekrutacji [link do strony] oraz przy każdym kierunku studiów w zakładkach OfertaRekrutacja w systemie IRK [link do rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w systemie IRK]).
 • Kandydaci zakwalifikowani otrzymują informację o terminie i miejscu złożenia dokumentów.
 • Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na ewentualne zwolnienie się miejsc (informację o przesunięciu na liście otrzymują na swoje konto rejestracyjne, zgodnie z terminarzem).
 • Jeżeli kandydat nie spełnił wymogów rekrutacji (w tym nie osiągnął wymaganego progu punktowego, nie zdał egzaminu, nie przedstawił dokumentu wymaganego/honorowanego na etapie kwalifikacji) nie zostaje zakwalifikowany na studia.

UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. UW nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2024/2025, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zostanie podwyższony w rezultacie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2024 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat może również zwrócić się do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego o sprostowanie wyniku lub jego części w odniesieniu do jego osoby, jeśli ma pewność co do zaistniałej oczywistej omyłki, błędu pisarskiego czy niedokładności w informacji o wyniku.

ETAP 4: Złóż wymagane dokumenty (rozwiń >>>)
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż osobiście lub przez upoważnioną osobę dokumenty w formie papierowej we wskazanym terminie i miejscu, zgodnie z informacją podaną wraz z wynikiem kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną. Niezłożenie dokumentów w podanym przez komisję rekrutacyjną terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.
 • Terminy składania dokumentów zostały podane w zakładce Harmonogram rekrutacji [link do strony] oraz przy każdym kierunku studiów w zakładkach OfertaRekrutacja w systemie IRK [link do rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 w systemie IRK].
 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty [link do strony].
 • Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki”. Zamieszczone są tam takie dokumenty, jak m.in. ankieta osobowa, podanie o wydanie ELS, oświadczenie o zapoznanie się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów (oraz ewentualnie inne), które kandydat drukuje, podpisuje i składa wraz z innymi dokumentami (zgodnie z listą wymaganych dokumentów).
ETAP 5: Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję (rozwiń >>>)
 1. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
 2. Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia (w formie dokumentu elektronicznego albo w formie pisemnej):

  • kandydatowi posiadającemu obywatelstwo polskie przysługuje odwołanie od tej decyzji (zgodnie z pouczeniem w niej zawartym). Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała ww. decyzję. Oryginał podpisanego odwołania należy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres komisji rekrutacyjnej, który znajduje się w decyzji;
  • cudzoziemcowi przysługuje wniosek do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zgodnie z pouczeniem w niej zawartym). Wniosek powinien zostać sporządzony języku polskim oraz  zawierać uzasadnienie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Oryginał podpisanego wniosku należy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres, który znajduje się w decyzji.

WAŻNE!!!
Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów

dostępne na kanale Youtube:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [link do strony]