Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Rejestracja kandydata na studia w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) [link do strony] obejmuje następujące kroki:

 1. Wybór odpowiedniej zakładki rekrutacyjnej [link do strony IRK z rekrutacją na rok akademicki 2023/2024];
 2. Potwierdzenie zapoznania się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
 3. Założenie osobistego konta rejestracyjnego (identyfikatorem konta jest numer ID kandydata w IRK);
 4. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza danych osobowych i ew. załączenie przez kandydata wymaganych dokumentów;
 5. Zapisanie się przez kandydata na kierunek/kierunki studiów, w tym zapoznanie się z klauzulą informacyjną i kryteriami kwalifikacji;
 6. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej za kierunek/kierunki studiów, na który/e kandydat dokonał zapisu.

W celu zapisania się na kierunek studiów należy uzupełnić wszystkie wymagane dane w Formularzach osobowych (w zakładce „Wykształcenie”), tj.:  

 1. uzupełnić dane dotyczące wykształcenia (świadectwa lub dyplomu) oraz nacisnąć „zapisz i dodaj dokument”,
 2. uzupełnić dodatkowe dane o wykształceniu oraz nacisnąć „zapisz”, a następnie nacisnąć „zapisz i edytuj wyniki egzaminów”,
 3. zaznaczyć przedmioty i poziomy egzaminów (maturalnych lub ze studiów wyższych), a także wyniki tych egzaminów, jeśli kandydat posiada już świadectwo dojrzałości lub dyplom oraz nacisnąć „zapisz i wróć”:
  • kandydaci z polską tzw. nową maturą (2005-2023) zaznaczają w formularzu tylko pisemne egzaminy maturalne (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę); wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną również pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej),
  • kandydaci z dyplomami IB lub EB zaznaczają w formularzu swoje egzaminy maturalne i wpisują wyniki na odpowiednim poziomie [link do strony, na której znajduje się więcej informacji],
  • kandydaci z polską tzw. starą maturą (w skali 3-5 lub 2-6) zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny wg właściwej skali (ew. również wyniki z zaświadczenia OKE), a także załączają skany swoich świadectw na kontach rejestracyjnych [link do strony, na której znajduje się więcej informacji],
  • kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników (załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów) [link do strony, na której znajduje się więcej informacji],
 4. załączyć dokumenty, jeżeli są wymagane na etapie rejestracji na studia.
Ikonka - FILM (MP4)    film instruktażowy 

Kandydat może zapisać się na wybrany kierunek studiów przed uzyskaniem świadectwa dojrzałości / dyplomu szkoły wyższej. Jeżeli kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników maturalnych / wyników ukończonych studiów (ocen na dyplomie / średniej ocen ze studiów itp.), wyniki te kandydat ma obowiązek uzupełnić na koncie do ostatniego dnia rejestracji na dany kierunek studiów lub w przypadku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich stacjonarnych (oraz niestacjonarnych, jeśli obowiązują takie same terminy rejestracji, jak na studia stacjonarne) do dnia 12 lipca 2023 (w drugiej turze – do 15 września 2023).

Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej, składanej wraz z innymi dokumentami przez kandydatów zakwalifikowanych na studia).

Zdjęcie wczytane przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej albo oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), o ile na danym kierunku studiów przewidziany został taki tryb egzaminu/rozmowy.

UWAGA! Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.


Przejdź do systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów