Rekrutacja krok po kroku

 ETAP 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

irk.uw.edu.pl

w_prawo
 1. Wybierz odpowiednią zakładkę w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) (rekrutacja na rok 2020/2021 >>>)
 2. Załóż osobiste konto rejestracyjne
 3. Wypełnij swoje dane osobowe
 4. Wypełnij dane dotyczące wykształcenia, w tym również uzupełnij dane dot. wyników egzaminów maturalnych lub ocen ze studiów                                    [film instruktażowy ]
  • Kandydaci z polską nową maturą (od 2005 roku) zaznaczają w formularzu tylko pisemne egzaminy maturalne (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę).
  • Wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej).
  • Kandydaci ze świadectwami IB oraz EB zaznaczają w formularzu swoje wyniki. Natomiast kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości zaznaczenia w formularzu swoich wyników. Załączają oni na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw/dyplomów z tłumaczeniem na język w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata.
 5. Załącz dokumenty, jeśli są wymagane na etapie rejestracji na studia
 6. Zapisz się na wybrany kierunek / wybrane kierunki studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek studiów (terminy podane są w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK)
 7. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej [więcej]
 8. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej, składanej wraz z innymi dokumentami przez kandydatów zakwalifikowanych na studia).
 9. Status zdjęcia na koncie rejestracyjnym kandydata nie ma wpływu na proces kwalifikacji. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej.

UWAGA! Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

ETAP 2

Weź udział w kwalifikacji

w_prawo
 • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej w rekrutacji na rok 2020/20201 znajdują się w zakładce Akty prawne 2020/2021 oraz w systemie IRK.
 • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji lub właściwą komisją rekrutacyjną (poprzez zadanie pytania w systemie IRK lub kontakt bezpośredni].
 • W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy podczas rekrutacji na studia należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych [więcej informacji].

ETAP 3

Sprawdź wyniki rekrutacji

w_prawo
 • Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne w systemie IRK.
 • Przy obliczaniu wyniku końcowego kandydata podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek studiów.
 • Wynik końcowy kandydata po przeliczeniu jego wyników maturalnych/z dyplomu/egzaminu będzie widoczny w dniu ogłoszenia wyników (termin ten podany jest m.in. w zgłoszeniu rekrutacyjnym kandydata na koncie rejestracyjnym).
 • Kandydaci zakwalifikowani otrzymują informację o terminie i miejscu złożenia dokumentów.
 • Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na ewentualne zwolnienie się miejsc (informację o przesunięciu na liście otrzymują na swoje konto rejestracyjne, zgodnie z terminarzem).
 • Jeżeli kandydat nie spełnił wymogów rekrutacji (w tym nie osiągnął wymaganego progu punktowego, nie zdał egzaminu, nie przedstawił dokumentu wymaganego/honorowanego na etapie kwalifikacji) nie zostaje zakwalifikowany na studia.

UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. UW nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2020/2021, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zostanie podwyższony w rezultacie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat może również zwrócić się do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego o sprostowanie wyniku lub jego części w odniesieniu do jego osoby, jeśli ma pewność co do zaistniałej oczywistej omyłki, błędu pisarskiego czy niedokładności w informacji o wyniku.

ETAP 4

Złóż wymagane dokumenty

w_prawo
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż osobiście lub przez upoważnioną osobę dokumenty w formie papierowej we wskazanym terminie i miejscu, zgodnie z informacją podaną wraz z wynikiem kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną. Niezłożenie dokumentów w podanym przez komisję rekrutacyjną terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.
 • Terminy składania dokumentów zostały podane w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK.
 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.
 • Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki”. Zamieszczone są tam takie dokumenty, jak m.in. ankieta osobowa, podanie o wydanie ELS, oświadczenie o zapoznanie się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów (oraz ewentualnie inne), które kandydat drukuje, podpisuje i składa wraz z innymi dokumentami (zgodnie z listą wymaganych dokumentów).

ETAP 5

Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję

w_prawo
 • Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

Przewodnik po Internetowej Rekrutacji Kandydatów krok po kroku – filmy instruktażowe:

dla kandydatów z obywatelstwem polskim

dla kandydatów z zagranicy oraz posługujących się zagranicznym dyplomem / maturą