Rekrutacja krok po kroku

na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 ETAP 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów

irk.uw.edu.pl

w_prawo
 1. Wybierz odpowiednią zakładkę w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) (rekrutacja na rok 2021/2022 >>>)
 2. Potwierdź zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 3. Załóż osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer ID kandydata w IRK, loginem do konta IRK jest adres e-mail)
 4. Wypełnij i zatwierdź formularz danych osobowych
 5. Wypełnij dane dotyczące wykształcenia, w tym również uzupełnij dane dot. wyników egzaminów maturalnych lub ocen ze studiów:                                    [film instruktażowy Film instruktażowy (mp4)]
  • kandydaci z polską tzw. nową maturą (2005-2021) zaznaczają w formularzu tylko pisemne egzaminy maturalne (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę); wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną również pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej),
  • kandydaci z dyplomami IB lub EB zaznaczają w formularzu swoje egzaminy maturalne i wpisują wyniki na odpowiednim poziomie [więcej],
  • kandydaci z polską tzw. starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6 zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny wg właściwej skali (ew. również wyniki z zaświadczenia OKE), a także załączają skany swoich świadectw na kontach rejestracyjnych [więcej],
  • kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników (załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów) [więcej],
 6. Załącz dokumenty, jeśli są wymagane na etapie rejestracji na studia
 7. Zapisz się na wybrany kierunek / wybrane kierunki studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek studiów (terminy podane są w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK)
 8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej [więcej]
 9. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej, składanej wraz z innymi dokumentami przez kandydatów zakwalifikowanych na studia).
 10. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej albo oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), o ile na danym kierunku studiów przewidziany został taki tryb egzaminu/rozmowy.

UWAGA! Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

ETAP 2

Weź udział w kwalifikacji

w_prawo
 • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej w rekrutacji na rok 2021/2022 znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji oraz w systemie IRK.
 • Jeżeli przystępujesz do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), koniecznie wczytaj zdjęcie na swoim koncie rejestracyjnym, a po jego akceptacji – wypełnij, wydrukuj, podpisz i załącz na osobistym koncie rejestracyjnym [w zakładce: Formularze osobowe – wykształcenie; w części Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów] oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy.
 • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji lub właściwą komisją rekrutacyjną (poprzez zadanie pytania w systemie IRK lub kontakt bezpośredni].
 • W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy podczas rekrutacji na studia należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami [więcej informacji].

ETAP 3

Sprawdź wyniki rekrutacji

w_prawo
 • Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne w systemie IRK.
 • Przy obliczaniu wyniku końcowego kandydata podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek studiów.
 • Wynik końcowy kandydata po przeliczeniu jego wyników maturalnych/z dyplomu/egzaminu będzie widoczny w dniu ogłoszenia wyników (termin ten podany jest m.in. w zgłoszeniu rekrutacyjnym kandydata na koncie rejestracyjnym).
 • Kandydaci zakwalifikowani otrzymują informację o terminie i miejscu złożenia dokumentów.
 • Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na ewentualne zwolnienie się miejsc (informację o przesunięciu na liście otrzymują na swoje konto rejestracyjne, zgodnie z terminarzem).
 • Jeżeli kandydat nie spełnił wymogów rekrutacji (w tym nie osiągnął wymaganego progu punktowego, nie zdał egzaminu, nie przedstawił dokumentu wymaganego/honorowanego na etapie kwalifikacji) nie zostaje zakwalifikowany na studia.

UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. UW nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2021/2022, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zostanie podwyższony w rezultacie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2021 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat może również zwrócić się do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego o sprostowanie wyniku lub jego części w odniesieniu do jego osoby, jeśli ma pewność co do zaistniałej oczywistej omyłki, błędu pisarskiego czy niedokładności w informacji o wyniku.

ETAP 4

Złóż wymagane dokumenty

w_prawo
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż osobiście lub przez upoważnioną osobę dokumenty w formie papierowej we wskazanym terminie i miejscu, zgodnie z informacją podaną wraz z wynikiem kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną. Niezłożenie dokumentów w podanym przez komisję rekrutacyjną terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.
 • Terminy składania dokumentów zostały podane w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK.
 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.
 • Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki”. Zamieszczone są tam takie dokumenty, jak m.in. ankieta osobowa, podanie o wydanie ELS, oświadczenie o zapoznanie się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów (oraz ewentualnie inne), które kandydat drukuje, podpisuje i składa wraz z innymi dokumentami (zgodnie z listą wymaganych dokumentów).

ETAP 5

Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję

w_prawo
 • Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
 • Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów: