Rekrutacja krok po kroku

na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie


ETAP 1: Zarejestruj się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów >>>
 1. Wybierz odpowiednią zakładkę w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) (studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie  >>>)
 2. Potwierdź zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 3. Załóż osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer ID kandydata w IRK, loginem do konta IRK jest adres e-mail)
 4. Wypełnij i zatwierdź formularz danych osobowych
 5. Wypełnij dane dotyczące wykształcenia, w tym również uzupełnij dane dot. wyników egzaminów maturalnych lub ocen ze studiów:                                    [film instruktażowy Film instruktażowy (mp4)]
  • kandydaci z polską tzw. nową maturą (2005-2021) zaznaczają w formularzu tylko pisemne egzaminy maturalne (egzaminy ustne nie są brane pod uwagę); wyniki egzaminów maturalnych kandydatów z polską nową maturą od 2006 r. zostaną również pobrane z Krajowego Rejestru Matur (o ile kandydat wyraził na to zgodę w deklaracji maturalnej),
  • kandydaci z dyplomami IB lub EB zaznaczają w formularzu swoje egzaminy maturalne i wpisują wyniki na odpowiednim poziomie [więcej],
  • kandydaci z polską tzw. starą maturą w skali ocen 3-5 lub 2-6 zaznaczają w formularzu swoje egzaminy dojrzałości i wpisują oceny wg właściwej skali (ew. również wyniki z zaświadczenia OKE), a także załączają skany swoich świadectw na kontach rejestracyjnych [więcej],
  • kandydaci ze świadectwami / dyplomami zagranicznymi nie mają możliwości wpisania w formularzu swoich wyników (załączają na kontach rejestracyjnych skany swoich świadectw / dyplomów) [więcej],
 6. Załącz dokumenty, jeśli są wymagane na etapie rejestracji na studia
 7. Zapisz się na wybrany kierunek / wybrane kierunki studiów zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek studiów (terminy podane są w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK)
 8. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej [więcej]
 9. Numer i datę świadectwa / dyplomu można uzupełnić po kwalifikacji (przed wydrukiem ankiety osobowej, składanej wraz z innymi dokumentami przez kandydatów zakwalifikowanych na studia).
 10. Zdjęcie musi mieć status „zaakceptowane” przed wydrukiem przez kandydata ankiety osobowej albo oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), o ile na danym kierunku studiów przewidziany został taki tryb egzaminu/rozmowy.

UWAGA! Uniwersytet Warszawski nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie pól formularzy danych, ich niewypełnienie lub podanie informacji nieprawdziwych oraz niezałączenie wymaganych dokumentów przez kandydata na osobistym koncie rejestracyjnym.

ETAP 2: Weź udział w kwalifikacji >>>
 • Szczegółowe informacje na temat procedury kwalifikacyjnej w rekrutacji na rok 2021/2022 znajdują się w zakładce Zasady rekrutacji oraz w systemie IRK.
 • Jeżeli przystępujesz do egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym (online), koniecznie wczytaj zdjęcie na swoim koncie rejestracyjnym, a po jego akceptacji – wypełnij, wydrukuj, podpisz i załącz na osobistym koncie rejestracyjnym [w zakładce: Formularze osobowe – wykształcenie; w części Certyfikaty i inne dokumenty wymagane do podjęcia studiów] oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy.
 • W razie wątpliwości lub pytań należy skontaktować się z Biurem ds. Rekrutacji lub właściwą komisją rekrutacyjną (poprzez zadanie pytania w systemie IRK lub kontakt bezpośredni].
 • W razie chęci skorzystania przez kandydatów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi z pomocy podczas rekrutacji na studia należy skontaktować się z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami [więcej informacji].
ETAP 3: Sprawdź wyniki rekrutacji >>>
 • Kandydaci otrzymują wyniki rekrutacji na swoje osobiste konta rejestracyjne w systemie IRK.
 • Przy obliczaniu wyniku końcowego kandydata podczas kwalifikacji na dany kierunek studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich zostanie wybrany najkorzystniejszy wariant spośród przedmiotów kandydata, zgodnie z zasadami rekrutacji na dany kierunek studiów.
 • Wynik końcowy kandydata po przeliczeniu jego wyników maturalnych/z dyplomu/egzaminu będzie widoczny w dniu ogłoszenia wyników (termin ten podany jest m.in. w zgłoszeniu rekrutacyjnym kandydata na koncie rejestracyjnym).
 • Kandydaci zakwalifikowani otrzymują informację o terminie i miejscu złożenia dokumentów.
 • Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej oczekują na ewentualne zwolnienie się miejsc (informację o przesunięciu na liście otrzymują na swoje konto rejestracyjne, zgodnie z terminarzem).
 • Jeżeli kandydat nie spełnił wymogów rekrutacji (w tym nie osiągnął wymaganego progu punktowego, nie zdał egzaminu, nie przedstawił dokumentu wymaganego/honorowanego na etapie kwalifikacji) nie zostaje zakwalifikowany na studia.

UWAGA! Wiadomości umieszczone na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące go. UW nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2021/2022, których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zostanie podwyższony w rezultacie odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą wnieść do właściwej komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2021 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat może również zwrócić się do właściwej komisji rekrutacyjnej w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego o sprostowanie wyniku lub jego części w odniesieniu do jego osoby, jeśli ma pewność co do zaistniałej oczywistej omyłki, błędu pisarskiego czy niedokładności w informacji o wyniku.

ETAP 4: Złóż wymagane dokumenty >>>
 • Jeżeli zostałeś zakwalifikowany na studia, złóż osobiście lub przez upoważnioną osobę dokumenty w formie papierowej we wskazanym terminie i miejscu, zgodnie z informacją podaną wraz z wynikiem kwalifikacji przez komisję rekrutacyjną. Niezłożenie dokumentów w podanym przez komisję rekrutacyjną terminie jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia studiów na danym kierunku studiów.
 • Terminy składania dokumentów zostały podane w zakładce Harmonogram rekrutacji oraz przy każdym kierunku studiów w zakładce „Oferta” w systemie IRK.
 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce Wymagane dokumenty.
 • Na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, znajduje się link „Dokumenty i dalsze kroki”. Zamieszczone są tam takie dokumenty, jak m.in. ankieta osobowa, podanie o wydanie ELS, oświadczenie o zapoznanie się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów (oraz ewentualnie inne), które kandydat drukuje, podpisuje i składa wraz z innymi dokumentami (zgodnie z listą wymaganych dokumentów).
ETAP 5: Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję >>>
 1. Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wpisu na listę studentów (kandydat otrzymuje na swoim osobistym koncie rejestracyjnym informację o przyjęciu na studia); cudzoziemcy dodatkowo otrzymują decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia.
 2. Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia (w formie dokumentu elektronicznego albo w formie pisemnej):

  • kandydatowi posiadającemu obywatelstwo polskie przysługuje odwołanie od tej decyzji (zgodnie z pouczeniem w niej zawartym). Odwołanie powinno w szczególności zawierać wskazanie przepisów, które zostały naruszone, wraz ze zwięzłym uzasadnieniem zarzutów. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej, która wydała ww. decyzję. Oryginał podpisanego odwołania należy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres komisji rekrutacyjnej, który znajduje się w decyzji;
  • cudzoziemcowi przysługuje wniosek do Rektora Uniwersytetu Warszawskiego o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (zgodnie z pouczeniem w niej zawartym). Wniosek powinien zostać sporządzony języku polskim oraz  zawierać uzasadnienie, pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania. Oryginał podpisanego wniosku należy złożyć osobiście lub przesłać listem na adres, który znajduje się w decyzji.

Filmy instruktażowe – przewodniki po internetowej rekrutacji kandydatów: